Bestuursrecht
Van Doorne is hét kantoor voor de (semi) publieke sector. Onze hoogwaardige en altijd actuele juridische expertise vertalen wij naar praktische en duurzame oplossingen voor alle facetten van het overheidsbedrijf. Bestuurders van het Rijk, provincies, gemeenten en zelfstandige bestuursorganen schakelen ons in. Daarnaast staan wij overheidsbedrijven bij zoals (lucht)havens en vervoersbedrijven, maar ook (andere) commerciële partijen die samen willen werken of juist conflicten hebben met de overheid. Vanwege onze focus op zowel overheid als bedrijfsleven begrijpen wij de belangen over en weer als geen ander en kennen wij uitstekend de weg in het bestuurlijk - politieke speelveld. Naast creatieve sparringpartners en adviseurs zijn wij echte procesadvocaten: wij procederen regelmatig bij de (hoogste) bestuursrechter en ook in civiele zaken over geschillen met de overheid.

Fysieke leefomgeving en ruimtelijke planning

Ons dichtbevolkte land vraagt om systeemoplossingen op allerlei gebieden zoals wonen, infrastructuur, stikstofdepositie en waterkwaliteit. Steunend op onze jarenlange ervaring denken wij binnen deze complexe beleidsopgaves graag met u mee over oplossingen op zowel gebieds- als locatieniveau (plannen en projecten), alsmede over planschade en nadeelcompensatie. Met een goed gevoel voor de betrokken belangen adviseert ons team over de juridische kaders waarbinnen u als overheid of initiatiefnemer kunt bewegen. Onze adviezen hebben betrekking op zowel het proces als op de materiële inhoud/ onderbouwing van besluiten, van postzegelplan tot gebiedsontwikkeling. Wij doceren en publiceren veel over dit onderwerp. Ingeborg Wind is bijvoorbeeld vaste docent Omgevingsrecht bij het Instituut voor Bouwrecht.

Milieu

Het brede milieurecht omvat alle aspecten van het recht omtrent afvalstoffen, bodembescherming- en sanering, emissieregulering, circulaire vraagstukken, het ‘einde afval’- beleid, lozingen en waterkwaliteit en de verdeling van schaarse ruimte. Ons team beschikt over specialistische kennis en ervaring op het gebied van het milieurecht in ruime zin. Wij volgen de meest recente ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening, handhaving en toezicht. Al jaren staan wij de complexe industrie bij.

Natuur

Het natuurbeschermingsrecht is complex, zoals ook wel blijkt uit de stikstofopgave waar we op dit moment voor staan. Dit komt voornamelijk doordat de juridische kaders in hun uitwerking erg gedetailleerd zijn. Die kaders wijzigen ook vaak, al dan niet vanwege ontwikkelingen in de Europese en nationale jurisprudentie. Ons team adviseert en procedeert niet alleen over (de noodzaak van) ontheffingen voor soorten of vergunningen voor Natura2000 gebieden voor allerlei projecten, zoals racecircuits, wind- en zonneparken en andere (gebieds)ontwikkelingen, maar ondersteunen ook bij de toetsing aan de juridische kaders voor beleid over complexe gebiedsopgaven, zoals faunaschade bij ganzenbeleid, zogenaamde “0-standen” van wild, stikstofbeleid en opgaven voor drainage en beregening.

Algemeen bestuursrecht

Ons team heeft een bijzondere expertise op het gebied van het algemene publiekrecht. Denk aan bestuurlijke handhaving, Wet Open Overheid, subsidieverlening, openbare-orderecht en de Wet openbare manifestaties. Wij publiceren, adviseren, procederen en doceren hierover. Zie bijvoorbeeld het advies ‘Perspectieven op het burgemeestersambt’ van Jan van der Grinten aan de minister van BZK, dat deze per brief aan de Tweede Kamer heeft gezonden, de vele kronieken openbare-orderecht in de Gemeentestem en de jaarlijkse bijdrage aan de juridische tweedaagse van de VNG met actualiteiten.