1 min read
Overheidsmaatregelen ter stimulering van duurzaamheidsinvesteringen in het zorgvastgoed
22 April 2024

In de Green Deal Duurzame Zorg Samen werken aan duurzame zorg hebben zorgpartijen zich gecommitteerd aan het verduurzamen van gebouwen. In dat kader streven zij naar gemiddeld 30% CO2-reductie op sectorniveau voor vastgoed en energie eind 2026 ten opzichte van het referentiejaar 2018. De maatregelen die in dit kader genomen (moeten) worden dienen bekostigd te worden.

De overheid heeft verschillende maatregelen getroffen die bedrijven moeten stimuleren om te investeren in duurzaamheid. Een aantal van deze maatregelen is (ook) relevant voor zorgvastgoed. Hieronder worden een aantal van deze overheidsmaatregelen kort uiteengezet.

Aanpassing nhc
Zorginstellingen die zorg met verblijf (meer specifiek Wlz-zorg met verblijf, ggz-zorg met verblijf en/of forensische zorg met verblijf) bieden, ontvangen ter dekking van de kosten voor huisvesting, waaronder voor het bouwen en onderhouden van de gebouwen waarin de zorg wordt verleend, een vergoeding conform de normatieve huisvestingscomponent (nhc).

Binnen de nhc wordt ook rekening gehouden met de verduurzaming van vastgoed. Vanwege strengere eisen voor duurzaamheid zijn reeds vanaf 1 januari 2019 de investeringsbedragen verhoogd. Voor de geneeskundige GGZ en forensische zorg is het investeringsbedrag destijds eenmalig met 4,1% verhoogd. Voor langdurige zorg is bovendien besloten om extra investeringsmiddelen van EUR 120 miljoen over een periode van 30 jaar toe te voegen aan de nhc. In 2024 is de resterende geplande verhoging van EUR 100 miljoen naar voren gehaald en toegevoegd aan de nhc. Dit heeft geleid tot een eenmalige structurele verhoging van 3,25% vanaf 2024. Overigens is in de nhc van 2024 nog een ander effect verwerkt, namelijk de verlaging van de nhc met gemiddeld 7,2% vanwege de aangepaste vermogenskostenvoet. Per saldo is het effect een verlaging van de nhc met ongeveer 4,2%. Dit maakt het voldoen aan de duurzaamheidsopgave (helaas) niet makkelijker.

Subsidies en andere maatregelen
De Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) komt tegemoet aan eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed die maatregelen willen nemen om te verduurzamen. Voorbeelden van maatregelen zijn isolatie, de aanschaf van duurzame installaties zoals zonnepanelen en beplanting van het dak (zie de maatregelenlijst voor de mogelijkheden). Over deze subsidie schreven wij recent een artikel. De aanvraag voor de derde tranche staat open van 3 juni 2024 tot 31 oktober 2024.

De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) is een investeringssubsidie waarmee (particulieren en) zakelijke partijen verduurzaming met een (hybride) warmtepomp, een zonneboiler of een kleine windturbine deels kunnen bekostigen (N.B. de ISDE-subsidie is vanaf 2024 niet meer beschikbaar voor zonnepanelen).

Het is niet mogelijk om ISDE te ontvangen als er voor de genomen maatregel(en) al een andere vorm van subsidie of de fiscale energie-investeringsaftrek (EIA)) is ontvangen. De subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. De subsidie is momenteel open voor aanvragen.

Via het Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed kunnen zorgaanbieders met maximaal tien gebouwde onroerende zaken in eigendom, met uitzondering van ziekenhuizen, gratis advies en ondersteuning krijgen bij het verduurzamen van gebouwen. Dit programma loopt via de provincies.

Energiefondsen
De maatregelen zijn niet beperkt tot bovenstaande regelingen. Zo zijn er regionale energiefondsen (REFS) die worden gefinancierd door de regionale overheden om leningen te verstrekken voor projecten die bijdragen aan de energietransitie.

In het Meerjarenprogramma Klimaatfonds 2024 staat bovendien het voornemen om voor volgend jaar een reservering op te nemen van bijna 300 miljoen voor een revolverend fonds dat leningen moet verstrekken aan maatschappelijke organisaties die op een andere manier niet aan financiering komen voor het verduurzamen van hun vastgoed.

Van Doorne kan u helpen bij de verduurzaming van uw zorgvastgoed en u hiermee adviseren om zo uw duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. Door onze multidisciplinaire kennis en ervaring kennen wij alle facetten hiervan. Wij zijn thuis in alle aspecten van de zorg-, energie- en bouwregelgeving. Ook staan wij regelmatig zorginstellingen bij hun financieringsvraagstukken. Heeft u vragen of wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met Michelle Koomen en Nick Suurmond.

Terug
Overheidsmaatregelen ter stimulering van duurzaamheidsinvesteringen in het zorgvastgoed