1 min read
Verzuim van zorgpersoneel in verband met het coronavirus
22 April 2020

Steeds meer zorginstellingen krijgen te maken met een toename van ziekteverzuim onder het personeel vanwege het coronavirus. Dit terwijl het in de zorg op dit moment  van belang is dat de optimale inzet van medewerkers wordt nagestreefd, waarbij rekening wordt gehouden met de gezondheid van de medewerkers zelf, het risico op besmetting van patiënten, de beperkte beschikbaarheid van testen en de beperkte beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen. Het RIVM heeft daarom voor diverse zorgsectoren een inzet en testbeleid opgesteld.

Wat te doen als zorgpersoneel ziek wordt?

Zorgpersoneel dat ziek wordt, dient zich op de reguliere wijze zoals bepaald in het verzuimprotocol van de zorginstelling ziek te melden. Op grond van voornoemd inzet en testbeleid wordt bij klachten die duiden op het coronavirus een vragenlijst doorgelopen om te bepalen wat de vervolgstappen zijn en of de werknemer daarom thuis moet blijven, met milde klachten nog ingezet kan worden of dat de werknemer zich moet laten testen (bij de (bedrijfs)arts). 

Als de werknemer arbeidsongeschikt is, dient de zorginstelling dit binnen een week door te geven aan de arbodienst. Binnen twee weken wordt door de arbodienst contact opgenomen met de werknemer voor het inplannen van een eerste consult met de bedrijfsarts. Doorgaans vindt dit consult plaats binnen zes weken na de ziekmelding zodat de bedrijfsarts ook uiterlijk in week zes een probleemanalyse kan opstellen. Bij besmetting met het coronavirus zal het in veel gevallen niet komen tot zo’n consult en een probleemanalyse, omdat de werknemer dan inmiddels hersteld is.

Het verwerken van gegevens over de ziekte van de werknemer mag niet

Uitgangspunt is dat als een werknemer zich ziekmeldt, de werkgever niet mag vragen naar de gezondheid van de werknemer. De Autoriteit Persoonsgegevens geeft op haar website aan dat dit ook geldt ten tijde van het coronavirus. Een werkgever mag dus niet vragen of een werknemer het coronavirus heeft en evenmin van de werknemer eisen zich te laten testen. De Autoriteit Persoonsgegevens gaat niet specifiek in op werkgevers in de zorgsector

Uitzondering ten aanzien van registeren van symptomen van het coronavirus

Het RIVM lijkt een uitzondering te maken op de strikte regel van de Autoriteit Persoonsgegevens. Op grond van het inzet en testbeleid van het RIVM is het bij het bepalen of testen van een zorgmedewerker bij een arts nodig is, noodzakelijk voor de werkgever om te weten of de werknemer symptomen van het coronavirus heeft. Daarmee worden door de werkgever toch gegevens over de gezondheid van de werknemer verwerkt. In beginsel is een uitzonderingsgrond voor de verwerking van medische gegevens noodzakelijk. Naar verwachting baseert het RIVM zich op de uitzondering omtrent de noodzakelijkheid ter bescherming van de vitale belangen van andere natuurlijke personen of om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid.

Opvangen van een personeelstekort

De consequentie van meer ziekteverzuim is dat een tekort aan zorgmedewerkers kan ontstaan. Mogelijke manieren om dat op te vangen zijn aanpassing van de dienstenroosters, inzet van personeel van andere zorgafdelingen en van personeel in bezit van een BIG-registratie, maar dat bijvoorbeeld in hun huidige functie geen zorg verleent. Het gaat hierbij al snel om wijziging van arbeidsvoorwaarden, waarvoor een door de werkgever gedegen belangenafweging noodzakelijk is. Zie hierover ook ons vorige artikel.

Neem bij vragen contact op met Barbara van der Veen of Corine Vernooij.