1 min read
Vervolg: overheidssteun omwille van coronavirus
23 March 2020

Eerder deze week berichtten wij u over de mogelijkheden die overheden hebben om (financiële) steun te verlenen onder de staatssteunregels omwille van het coronavirus. Als gezegd, volgen de ontwikkelingen elkaar in rap tempo op.

Dinsdagavond heeft het kabinet een set van maatregelen gepresenteerd om de economische gevolgen van het coronavirus te mitigeren. In een brief aan de Tweede Kamer zijn de verschillende maatregelen toegelicht. Het kabinet tracht met de maatregelen zowel individuen als ondernemingen te steunen in deze onzekere periode. In het oog springende maatregelen voor ondernemingen zijn:

  • Een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers: een onderneming die een omzetverlies van minimaal 20% verwacht, kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen van maximaal 90% van de loonsom. Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen ondernemingen hun personeel blijven doorbetalen en behouden mensen hun baan.
  • Uitstel van betaling van belastingen, waaronder inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen: ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst zal de invorderingen dan direct stoppen. En eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Hier vindt u meer informatie over deze fiscale maatregelen (Engels).
  • Compensatieregeling voor getroffen sectoren: bepaalde sectoren, zoals de horeca- en reisbranche, hebben het in deze tijd extra moeilijk. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor ondernemingen in de genoemde sectoren. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun. Dit is naar verwachting eenzelfde verzoek als dat van de Deense regering, zoals toegelicht in onze publicatie eerder deze week. De Europese Commissie heeft het Deense verzoek om staatssteun onder artikel 107(2)(b) VWEU vorige week al (binnen een dag) goedgekeurd. De Deense regering kan nu ondernemingen compenseren die events met meer dan 1000 personen of voor kwetsbare groepen hebben moeten afgelasten.

Op Europees niveau wordt er daarnaast gewerkt aan het aannemen van een “Temporary Framework” op basis van de staatssteunregels, meer in het bijzonder op grond van artikel 107(3)(b) VWEU. Dit is nog maar één keer eerder gebeurd, ten tijde van de economische crisis een decennium geleden. Een dergelijk “Temporary Framework” biedt – zoals het woord al zegt – een breder regelgevend kader en geldt voor alle lidstaten. Lidstaten kunnen op basis van dit tijdelijk regelgevend kader extra maatregelen nemen om ondernemingen te ondersteunen, in aanvulling op steun naar aanleiding van een verzoek op grond van artikel 107(2)(b) VWEU. Naar verwachting zal het “Temporary Framework” lidstaten in staat stellen om de volgende maatregelen te nemen (zie persbericht Europese Commissie):

  • Steun in de vorm van een subsidie of belastingvoordeel oplopend tot EUR 500.000 per onderneming, voor ondernemingen die in urgente liquiditeitsproblemen verkeren;
  • Steun in de vorm van gesubsidieerde garanties voor bankleningen;
  • Steun in de vorm van gesubsidieerde rentepercentages;

Een voorwaarde om beroep te kunnen doen op een van deze steunmaatregelen is dat de onderneming in kwestie in zwaar weer is gekomen na 31 december 2019. Het regelgevend kader zal ook richtsnoeren bevatten voor de bankensector, nu zij de steun zullen toekennen aan de ondernemingen, evenals transparantieverplichtingen.

Afgelopen maandagavond heeft de Europese Commissie een concept van dit regelgevend kader naar de lidstaten gestuurd. Men hoopt zo snel mogelijk overeenstemming te bereiken over de inhoud ervan. Wanneer het “Temporary Framework” definitief is en gepubliceerd wordt, zullen wij hierover berichten.

Heeft u vragen of kunnen wij u assisteren bij een concrete steunaanvraag neem dan gerust contact met ons op. Wij staan klaar voor u.