Waarmee kunnen wij u helpen?

  Nieuws

  Economische en fiscale stimuleringsmaatregelen

 • NL EN
 • Update 7 mei

  De afgelopen weken heeft de overheid diverse economische en fiscale crisismaatregelen aangekondigd om het Nederlandse bedrijfsleven tegemoet te komen om de nadelige economische gevolgen van het coronavirus (COVID-19) zo veel mogelijk te beperken. 

  Hierbij kan onder andere worden gedacht aan de volgende maatregelen:

  Hieronder zullen wij kort ingaan op bovenstaande alsmede enkele andere maatregelen.

  Uitstel van betaling voor belastingen

  Indien door het coronavirus liquiditeitsproblemen zijn ontstaan, kan een verzoek bij de Belastingdienst worden ingediend om bijzonder uitstel van betaling te verlenen voor de heffing van verschuldigde loon-, omzet-, inkomsten- en vennootschapsbelasting. Inmiddels is de mogelijkheid voor uitstel van betaling uitbreid naar kansspelbelasting, accijns, de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, assurantiebelasting, verhuurderheffing, energiebelasting en andere milieubelastingen en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland. Voor alle hiervoor genoemde belastingen geldt het versoepelde uitstelbeleid tot in ieder geval 19 juni 2020.

  Zodra het verzoek is binnengekomen (per regulier post dan wel via het online formulier op de website van de Belastingdienst), wordt invordering stilgezet. Er wordt automatisch 3 maanden uitstel van betaling verleend. Het uitstel geldt niet alleen voor bestaande belastingschulden, maar ook voor de schulden die er in de 3 daaropvolgende maanden bijkomen. De verplichting tot het doen van aangifte blijft bestaan en er kan pas uitstel van betaling worden aangevraagd nadat een (naheffings)aanslag van de Belastingdienst is ontvangen.

  Indien betalingsuitstel van 3 maanden te kort is, kan voor een langere periode uitstel worden aangevraagd. De voorwaarden hiervoor worden versoepeld. Voor belastingschulden lager dan €20.000 kan langer uitstel worden aangevraagd door bewijsstukken te sturen waaruit blijkt dat de omzetcijfers of de bestellingen/reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden. Voor belastingschulden hoger dan € 20.000 gelden de volgende voorwaarden:

  • Een derde-deskundige, zoals een accountant of brancheorganisatie, dient te verklaren dat het aannemelijk is dat sprake is van werkelijke betalingsproblemen op het moment van het verzoek om uitstel of naar verwachting op korte termijn daarna.
  • Een derde-deskundige dient te verklaren dat het aannemelijk is dat deze betalingsproblemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan.
  • Er dient een liquiditeitsprognose te zijn opgesteld die volgens de derde-deskundige plausibel is.

  Bij betalingsuitstel van langer dan 3 maanden kan door de Belastingdienst gedurende het uitstel tussentijdse betaling worden gevraagd, als de liquiditeitspositie van de ondernemer dit toelaat. Daarnaast zal het bijzonder uitstel van betaling worden ingetrokken zodra de omstandigheden dit mogelijk maken (bijvoorbeeld versoepeling of intrekking van het besluit tot sluiting van winkels/horeca). Voordat de Belastingdienst het uitstel intrekt zal de ondernemer in de gelegenheid worden gesteld om met de Belastingdienst een passende betalingsregeling af te sluiten.

  Melding betalingsonmacht

  Voor bestuurders van vennootschappen bestaat het risico dat zij hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor niet-betaalde loonbelasting- en omzetbelastingschulden. Dit kan worden voorkomen door tijdig betalingsonmacht te melden bij de Belastingdienst. Voor ondernemingen die worden geconfronteerd met betalingsproblemen (al dan niet als gevolg van de coronacrisis), is het advies om (ook) betalingsonmacht te melden bij de Belastingdienst. In het kader van bijzonder uitstel van betaling vermeldt de website van de Belastingdienst het volgende. Indien een dergelijk verzoek wordt ingediend door een bestuurder van een commerciële onderneming die een rechtspersoon is, onder de vennootschapsbelasting valt en de loon- en/of omzetbelasting niet kan betalen, geldt dit verzoek in beginsel ook als een melding van betalingsonmacht. Deze melding zal worden beoordeeld en de Belastingdienst zal de onderneming hierover apart informeren.

  Achterwege laten van verzuimboetes

  De Belastingdienst zal de komende periode verzuimboetes voor het niet (tijdig) betalen van belastingen achterwege laten of terugdraaien.

  Verlaging invorderingsrente en belastingrente

  Invorderingsrente
  Als een aanslag niet op tijd wordt betaald, moet normaal gesproken 4% invorderingsrente worden betaald vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Vanaf 23 maart 2020 wordt de invorderingsrente tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden.

  Belastingrente
  Belastingrente wordt berekend als de Belastingdienst de aanslag te laat kan vaststellen, bijvoorbeeld omdat niet op tijd of niet voor het juiste bedrag aangifte is gedaan. Het tarief van de belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor andere belastingen. Het tarief van de belastingrente wordt ook tijdelijk verlaagd naar 0,01%. De tijdelijke verlaging van het tarief van de belastingrente gaat in vanaf 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging in vanaf 1 juli 2020.

  Verlaging voorlopige aanslag

  Ondernemingen die door de gevolgen van het coronavirus een lagere winst in 2020 verwachten als gevolg van het coronavirus, kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de eerder opgelegde voorlopige aanslag. Dergelijke verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd. Als het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die in de eerste maanden van het jaar al is betaald, wordt het verschil terugbetaald.

  Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting

  Op basis van de huidige regels voor verliescompensatie kunnen verliezen die in een bepaald jaar zijn geleden, worden verrekend met winsten uit het voorgaande jaar en de zes daaropvolgende jaren. Achterwaartse verliesverwerking is pas mogelijk nadat de aangifte vennootschapsbelasting over het verliesjaar is ingediend en de definitieve aanslag over het voorgaande winstjaar is opgelegd. Hierdoor kan pas in 2021 (of nog later als de uitstelregeling wordt toegepast) een verlies over 2020 met een winst over 2019 worden verrekend. In de huidige omstandigheden acht de regering het wenselijk dat bedrijven eerder over liquiditeit beschikken. Daarom heeft de regering aangekondigd bedrijven de mogelijkheid te bieden het verwachte verlies voor het jaar 2020 als gevolg van de coronacrisis te verrekenen met de winst over het jaar 2019 door in 2020 een zogenaamde fiscale coronareserve te vormen. Op deze manier kunnen bedrijven bij de berekening van de te betalen vennootschapsbelasting over 2019 onmiddellijk rekening houden met het verwachte verlies in 2020. Als voorwaarde geldt dat de fiscale coronareserve niet hoger mag zijn dan de winst over 2019. Nadere voorwaarden voor de vorming van de fiscale coronareserve worden later bekend gemaakt.

  Verruiming vrije ruimte onder de werkkostenregeling

  Sinds 1 januari 2020 bedraagt de zogenoemde vrije ruimte onder de werkkostenregeling in de loonbelasting 1,7% van de fiscale loonsom tot € 400.000 en 1,2% over het meerdere. Onder de werkkostenregeling mag een gedeelte van het fiscale loon worden besteed aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor werknemers. Dat is de vrije ruimte.

  Het percentage voor de berekening van de vrije ruimte over de fiscale loonsom tot en met € 400.000 wordt in 2020 verhoogd van 1,7% naar 3%, waardoor een werkgever meer ruimte krijgt om zijn werknemers onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen toe te kennen.

  Vaste reiskostenvergoeding en thuiswerken

  Als gevolg van de coronacrisis werken veel werknemers (bijna) volledig thuis en vervalt het woon-werkverkeer. Werkgevers die een vaste reiskostenvergoeding uitkeren aan hun werknemers, hoeven ondanks dat de werknemers (bijna) volledig vanuit huis werken de vaste reiskostenvergoeding niet aan te passen. Zolang de crisismaatregelen gelden, mag worden uitgegaan van het reispatroon waarop de vergoeding gebaseerd was.

  Bepaalde wettelijke administratieve verplichtingen loonheffingen

  Werkgevers hebben voor de loonheffingen bepaalde wettelijke administratieve verplichtingen. De huidige omstandigheden kunnen meebrengen dat werkgevers deze verplichtingen niet, niet tijdig of niet geheel kunnen nakomen. Zo geldt bijvoorbeeld de plicht van de werkgever om de identiteit van de werknemer vast te stellen aan de hand van het originele identiteitsbewijs. Als een werkgever een werknemer niet tijdig kan identificeren, kan dit leiden tot een toepassing van het zogenoemde anoniementarief. Dit is een vast tarief van 52%.

  Een dergelijk gevolg van het niet kunnen nakomen van een administratieve verplichting wordt ongewenst geacht in deze omstandigheden en daarom zal de Belastingdienst een soepel standpunt innemen als een werkgever of werknemer de tekortkoming in de administratieve verplichting voor zover mogelijk herstelt zodra dit kan. Voor het voorbeeld van de identificatieplicht betekent dit dat de toepassing van het anoniementarief achterwege kan blijven als de werkgever de identiteit van de werknemer alsnog vaststelt zodra hij daar in redelijkheid toe in staat is.

  Verlaging gebruikelijk loon

  Directeuren/Groot aandeelhouders ("Dga's") die werkzaam zijn in hun eigen bedrijf, dienen een gebruikelijk loon in aanmerking te nemen. De hoogte van het gebruikelijke loon is afhankelijk van de relevante feiten en omstandigheden, zoals de beloning voor soortgelijke arbeidsverhoudingen van werknemers zonder een aanmerkelijk belang.

  Eerder maakte de Nederlandse regering al bekend dat de betaling van gebruikelijk loon als gevolg van het coronavirus tijdelijk kan worden stopgezet. Verder is reeds goedgekeurd dat het gebruikelijke loon voor 2020 met terugwerkende kracht kan worden vastgesteld. Daarnaast is aangekondigd dat het gebruikelijke loon kan worden verlaagd evenredig met de omzetdaling van de onderneming.

  Uitlenen zorgpersoneel tijdelijk buiten de heffing van btw

  Als gevolg van de coronacrisis wordt vaker zorgpersoneel in- en uitgeleend. Niet alleen door zorginstellingen, zorginrichtingen en zorgverleners, maar ook door bijvoorbeeld uitzendbureaus. Het uitlenen van personeel is normaal gesproken een met btw belaste prestatie. De regering vindt het in deze tijd ongewenst dat de btw-regels voor het uitlenen van personeel leiden tot extra financiële of administratieve lasten en staat daarom toe dat voor de periode van 16 maart 2020 tot 16 juni 2020 (3 maanden) de uitleen van zorgpersoneel buiten de heffing van btw blijft.

  Om gebruik te kunnen maken van deze maatregel gelden de volgende voorwaarden:

  • De inlener is een zorginstelling of zorginrichting die een in het besluit genoemde btw-vrijstelling toepast.
  • De uitlener vermeldt op de factuur dat gebruik wordt gemaakt van deze goedkeuring en legt de gegevens die betrekking hebben op de toepassing van deze goedkeuring vast in de administratie.
  • De uitlener mag alleen de brutoloonkosten in rekening brengen aan de inlener, eventueel verhoogd met een administratieve kostenvergoeding van maximaal 5%.
  • Er mag met deze uitleendiensten geen winst worden beoogd of gemaakt.

  Deze maatregel heeft géén invloed op de aftrek van btw voorbelasting van de uitlener. Uitleners die normaal gesproken belaste prestaties leveren voor de btw (en de inkoop-btw kunnen aftrekken), kunnen de inkoop-btw nu nog steeds in aftrek brengen.

  Btw bij schenking medische hulpgoederen en medische apparatuur

  Ondernemers die medische hulpmiddelen zonder vergoeding aanbieden aan zorginstellingen, zorginrichtingen en huisartsen, hoeven hierover geen btw in rekening te brengen en af te dragen. Er dient in dat geval wel op de factuur te worden vermeld, dat gebruik wordt gemaakt van deze goedkeuring. Verder moeten de gegevens die betrekking hebben op de toepassing van de goedkeuring in de administratie worden vastgelegd.

  Ook deze maatregel heeft voor de periode van 16 maart 2020 tot 16 juni 2020 (3 maanden) géén invloed heeft op de aftrek van voorbelasting.

  Verlaagd btw-tarief voor online sportlessen van sportscholen en dergelijke ondernemers

  Het verlaagde btw-tarief van 9% is van toepassing als er sprake is van actieve sportbeoefening in een sportaccommodatie. Omdat we nu zoveel mogelijk thuis moeten blijven en sportscholen verplicht gesloten zijn, bieden veel sportscholen online sportlessen aan. Het verlaagde btw-tarief geldt tot het einde van de verplichte sluiting ook voor deze online sportlessen.

  Versoepeling urencriterium

  Ondernemers in de inkomstenbelasting die voldoen aan het zogenaamde urencriterium kunnen bij het bepalen van de belastbare winst aanspraak maken op de ondernemersaftrek (bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk). Hiervoor dient de ondernemer gedurende het kalenderjaar ten minste 1.225 uren te hebben besteed aan werkzaamheden ten behoeve van zijn onderneming(en). Om te voorkomen dat ondernemers in verband met de coronacrisis de aanspraak op de ondernemersaftrek verliezen zal de Belastingdienst er in de periode 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 vanuit gaan dat deze ondernemers ten minste 24 uren per week aan de onderneming(en) hebben besteed. Het maakt daarbij niet uit of deze uren daadwerkelijk zijn besteed.

  Uitstel inwerkingtreding Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

  De beoogde inwerkingtredingsdatum van aangekondigde wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap wordt uitgesteld tot 1 januari 2023 (voorheen 1 januari 2022). Op grond van dit wetsvoorstel worden – kort gezegd – schulden hoger dan € 500.000 (met uitzondering van eigen woningschulden) van de dga aan de eigen vennootschap als fictief voordeel in box 2 belast. Als gevolg van de coronacrisis kan het voor dga’s lastiger zijn om, vooruitlopend op deze wetgeving, dergelijke schulden af te lossen. Om dga's meer tijd te geven om hun financiële positie op orde te brengen wil het kabinet de inwerkingtreding van het wetsvoorstel met één jaar uitstellen tot 1 januari 2023.

  Versoepeling hypotheekverplichtingen

  Rente betaald op hypothecaire leningen die zijn afgesloten na 2013, zijn alleen aftrekbaar wanneer het totaalbedrag binnen 360 maanden (annuïtair) wordt afgelost. Volgens de huidige regels moet een in 2020 opgelopen betalingsachterstand uiterlijk in zes maanden worden ingelopen. Een nieuw beleidsbesluit regelt twee zaken: ten eerste hoeft de aflossingsachterstand niet uiterlijk 31 december 2021 te zijn ingelopen, maar kan deze (direct) worden uitgesmeerd over de resterende looptijd (van maximaal 360 maanden). Ten tweede kan de leningnemer in plaats hiervan kiezen om zijn resterende lening te splitsen. Hierdoor hoeft de (maximaal) zes maanden achterstand niet per definitie te worden uitgesmeerd over de resterende looptijd, maar kan dit ook apart binnen bijvoorbeeld vijf jaar worden afbetaald.

  Energiebelasting en lokale heffingen

  Voor de energiebelasting is een aparte regeling getroffen zodat het uitstel van betaling ook voordeel oplevert voor afnemers van elektriciteit en aardgas die in de financiële problemen komen. Dit betekent dat de energieleverancier voor april, mei en juni 2020 geen energiebelasting, opslag duurzame energie (ODE) of de btw hierover in rekening zal brengen bij bedrijven die maandelijks een factuur ontvangen over het werkelijke verbruik. In oktober 2020 worden de energiebelasting en de ODE (vermeerderd met btw) in rekening gebracht middels een aanvullende factuur.

  Daarnaast zal het kabinet in overleg gaan met de Vereniging Nederlandse Gemeenten om (voorlopige) aanslagen met betrekking tot lokale heffingen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Dit heeft met name betrekking op de toeristenbelasting.

  Deblokkeren g-rekening

  Bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren en g-rekeningen gebruiken, kunnen bij de Belastingdienst verzoeken om het tegoed op deze rekeningen te deblokkeren. Om ondernemingen die geraakt zijn door de coronacrisis tegemoet te komen, kunnen tijdelijk ook bedragen worden vrijgegeven die zijn gereserveerd voor de loonheffing of btw in plaats van enkel het overschot op de g-rekening.

  Andere aandachtspunten

  Terugvragen van BTW

  Het verdient aanbeveling om een inschatting te maken in hoeverre debiteuren of klanten in staat zijn om aan hun betalingsverplichtingen te voldoen als gevolg van de coronacrisis. Onder bepaalde voorwaarden kan btw worden teruggevraagd ten aanzien van niet betaalde facturen.

  Derden aansprakelijkheden

  Bedrijven die gebruik maken van ingehuurd personeel kunnen worden geconfronteerd met derden aansprakelijkheden voor loonheffingen wanneer de partij die het personeel ter beschikking stelt niet aan haar belastingverplichtingen voldoet. Mede gelet op de mogelijkheid die is gegeven om g-rekeningen te deblokkeren kan het van belang in om de financiële positie van dergelijke partijen in kaart te brengen om (voor zover mogelijk) passende maatregelen te nemen om de risico's om met dergelijke aansprakelijkheden te worden geconfronteerd te voorkomen.

  Annulering van zakenreizen en kantoorevenementen

  In de afgelopen weken hebben veel werkgevers geplande zakenreizen of kantoorevenementen geannuleerd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Vanuit het perspectief van de werkgever zullen de annuleringskosten in veel gevallen niet (volledig) worden vergoed. Gelet op het feit dat deze kosten betrekking hadden op (voorgenomen) ‘verstrekkingen’ aan werknemers, zou de vraag op kunnen komen of dergelijke kosten kunnen worden opgenomen in de werkkostenregeling.

  Via de werkkostenregeling kan de werkgever onbelaste vergoedingen aan werknemers geven. Naar onze mening kunnen de kosten in verban met de annulering van geplande zakenreizen of andere kantoorevenementen echter niet worden opgenomen in de werkkostenregeling. Immers, de werknemers ontvangen geen voordeel. In bepaalde situaties waarin werknemers worden vergoed door hun werkgever voor persoonlijke geleden schade zou dit anders kunnen zijn.

  Daarnaast zou de vraag kunnen opkomen of er kosten zijn gemaakt in verband met de annulering van geplande zakenreizen of kantoorevenementen welke zijn uitgesloten van btw-aftrek onder het zogenaamde BUA (Besluit Uitsluiting Aftrek van voorbelasting). Het BUA sluit de aftrek van btw (ook wel voorbelasting genaamd) voor kosten die zijn toe te rekenen aan goederen en diensten bestemd voor zakelijke doeleinden, maar ook worden gebruikt voor privédoeleinden (consumptie). Naar onze mening zijn de kosten in verband met de annulering van geplande zakenreizen of kantoorevenementen vallen niet onder de reikwijdte van het BUA aangewezen er geen goederen of diensten worden gebruikt voor de persoonlijke doeleinden van de werknemers. Een btw correctie hoeft in dat geval niet plaats te vinden.

  Voorlopige verliesverrekening

  Indien (al dan niet als gevolg van de coronacrisis) de verwachting is dat het (boek)jaar 2020 resulteert in een verlies, dan kan het zinvol zijn om al direct na afloop van het boekjaar aangifte te doen en daarbij te verzoeken om een voorlopige verrekening van dat verlies met de (bij aanslag vastgestelde) winst van 2019. In dat geval wordt van het aangegeven verlies 80% in aanmerking genomen. De verschuldigde/betaalde belasting over het boekjaar 2019 kan in zo'n geval (gedeeltelijk) worden verminderd/teruggekregen.

  Lagere renteaftrekcapaciteit als gevolg van lagere winst

  De vennootschapsbelasting kent een generieke renteaftrekbeperking op grond waarvan rente niet aftrekbaar is voor zover het saldo van betaalde en ontvangen rente meer bedraagt dan 30% van de EBITDA van de betrokken vennootschap, of als dat hoger is € 1 mln. Indien de EBITDA als gevolg van het coronavirus lager uitvalt dan verwacht, wordt ook de drempel van 30% lager en is een groter deel van de rente niet aftrekbaar. Overigens is niet-aftrekbare rente in een later jaar mogelijk alsnog aftrekbaar (indien weer voldoende winst wordt gemaakt).

  Wij volgen de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de juridische en fiscale consequenties daarvan op de voet. Mochten er daaromtrent vragen zijn of indien uw onderneming ondersteuning wenst bij het treffen van maatregelen, horen wij dat natuurlijk graag. In dat geval kunt u contact op nemen met één van de onderstaande specialisten.