1 min read
Uitbreiding reikwijdte WNT voor de zorgsector (voorlopig) uitgesteld
11 April 2019

Begin 2018 kondigden minister Ollongren (BZK) en minister Bruins (MZS) een wetsvoorstel aan waarmee wordt beoogd de reikwijdte van de WNT uit te breiden.
Uitbreiding reikwijdte WNT voor de zorgsector aangekondigd.

Het kabinet wil de toepasselijkheid van de WNT voor zorginstellingen niet meer koppelen aan een WTZi-toelating, maar aan het (laten) verlenen van zorg als bedoeld in de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg. Hierdoor vallen ook instellingen die zorg verlenen in opdracht van een andere instelling (‘onderaannemers’) rechtstreeks onder de reikwijdte van de WNT. Daarnaast wil het kabinet het begrip “gelieerde rechtspersoon” uitbreiden. Een jaar later is het wetsvoorstel nog niet aanhangig gemaakt bij de Tweede Kamer. Onlangs heeft minister Ollongren aangegeven dat zij verwacht pas in het komende najaar het wetsvoorstel aanhangig te kunnen maken.

Kamerleden hadden aan minister Ollongren een update gevraagd over de stand van zaken van het wetsvoorstel tot uitbreiding van de reikwijdte van de WNT. Minister Ollongren heeft in reactie daarop aangegeven dat kort voor de beoogde internetconsultatie van het conceptwetsvoorstel, het voorstel was voorgelegd aan een expertpanel van accountants. Uit dit overleg zijn problemen met de uitvoering van het wetsvoorstel in beeld gekomen. Deze uitvoeringsproblemen zijn aanleiding geweest om het voorstel, en meer specifiek het WNT-criterium, tegen het licht te houden. Dit gebeurt in samenspraak met accountants en een onderzoeksbureau. Deze gang van zaken vraagt om een gedegen aanpak en dat kost (extra) tijd, aldus de minister.

Gelet op de eerdere kritiek van de Raad van State op het voornemen van het kabinet is het de verwachting dat de behandeling in de Tweede Kamer ook de nodige tijd in beslag zal nemen. Voor 2019 verwachten we dan ook nog geen uitbreiding van de WNT.

Voor vragen over de WNT, neemt u contact op met Willemien Bischot of Corine Vernooij.