1 min read
Bijdrage consultatie UAV 2012
8 February 2021

Op 17 december 2020 heeft de rijksoverheid een consultatiemogelijkheid geopend waar geïnteresseerden hun visie – gebaseerd op eigen ervaring uit de praktijk – konden indienen om zodoende mee te denken over een mogelijke herziening van de UAV 2012. Directe aanleiding voor een mogelijke herziening is onder meer de voorgenomen wijziging van enkele artikelen in Titel 7.2 Burgerlijk Wetboek (BW) op grond van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Deze wet heeft onder andere als doel de positie van de opdrachtgever te versterken ten opzichte van de aannemer. Respondenten werd gevraagd óf de ontwikkelingen aanleiding geven de UAV 2012 aan te passen, en zo ja, op welke manier dit vervolgens dient te geschieden. Van Doornes Mark Moolhuizen en Fabian van der Klugt van het Vastgoed- en bouwteam hebben hun ervaring uit de praktijk vertaald naar een bijdrage met concrete ideeën en werkbare suggesties, gestoeld op de ruime ervaring die het Vastgoed- en bouwteam heeft binnen zowel de opdrachtgevers- als de opdrachtnemerszijde van de markt.

Aanbevolen wordt om de UAV 2012 op enkele punten te wijzigen om in de pas te blijven lopen met de systematiek van het BW, die – voor zover relevant voor een mogelijke herziening van de UAV 2012 – op een drietal punten wordt gewijzigd. Zo wordt met een wijziging van art. 7:754 BW de waarschuwingsplicht van de aannemer in de opdracht en daarmee in verband aangeleverde stukken aanscherpt. Geadviseerd wordt om de UAV 2012 op relevante punten overeenkomstig aan te scherpen. Daarnaast wordt met de invoering van een nieuw art. 7:757a BW een verplicht ‘opleverdossier’ geïntroduceerd, waarmee wordt beoogd de informatievoorziening richting de opdrachtgever te verbreden. Ook op dit punt wordt aanbevolen de UAV 2012 – zij het op iets subtielere wijze – te verbreden. De meest verstrekkende wijziging ligt gelegen in een wijziging van art. 7:758 BW, waarmee een verruiming van de aansprakelijkheid van de aannemer wordt beoogd voor gebreken die bij de oplevering van het werk niet zijn ontdekt, tenzij deze gebreken niet aan de aannemer zijn toe te rekenen. Ook op dit punt wordt aanbevolen om de aansprakelijkheidssystematiek van de UAV 2012 in lijn te brengen met de nieuwe wettelijke regeling, zodat een nieuwe ‘standaardregeling’ wordt bewerkstelligt.

Via onderstaande link is de volledige bijdrage te lezen.

Download ‘Reactie Van Doorne NV consultatie eerste herziening UAV 2012’

Meer weten? Neem gerust contact met ons op.