1 min read
Actie vereist: er komt weer een afbouwperiode voor het WNT-overgangsrecht aan!
14 August 2019

Per 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. Op grond van de WNT geldt voor topfunctionarissen in de (semi)publieke sector onder andere een bezoldigingsmaximum. Dit maximum bedroeg bij inwerkingtreding van de WNT 130% van het salaris van een minister, maar is in 2015 verlaagd tot 100% van voornoemd salaris. Voor topfunctionarissen van instellingen met een zogenoemde WTZi-toelating gelden bovendien specifieke (voor het merendeel lagere) bezoldigingsmaxima.

De introductie en aanpassing van de verschillende maxima hebben geleid tot uitvoerig overgangsrecht voor topfunctionarissen in de zorgsector. Op basis van dat overgangsrecht moet de bezoldiging in enkele jaren worden afgebouwd naar het toepasselijke bezoldigingsmaximum. Per 1 januari a.s. start een nieuwe afbouwregeling. Willemien Bischot en Corine Vernooij hebben de hoofdlijnen van deze afbouwregeling in deze sheets (zie download) uiteengezet.

Neem voor meer informatie over de toepassing van de WNT en/of het overgangsrecht contact op met Willemien Bischot of Corine Vernooij.