1 min read
Overheidsmaatregelen
31 March 2020

Update 15 mei

De Nederlandse overheid heeft belangrijke maatregelen genomen om liquiditeitsproblemen bij ondernemingen als gevolg van de Covid-19 uitbraak zoveel mogelijk te beperken. Hieronder leest u meer over de verschillende maatregelen.

Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud Werkgelegenheid (NOW)

Bedrijven van alle omvang kunnen op grond van de NOW een aanvraag bij het UWV indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten als zij ten minste 20% omzetverlies verwachten gedurende een aaneengesloten periode van drie maanden in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 juli 2020. Voor concerns met minder dan 20% omzetverlies (concern-breed) is het onder aanvullende voorwaarden mogelijk dat individuele werkmaatschappijen met rechtspersoonlijkheid binnen dat concern subsidie voor hun loonkosten aanvragen, wanneer de omzetdaling van een werkmaatschappij 20% of meer bedraagt. De hoogte van deze tegemoetkoming is afhankelijk van de terugval in omzet. Op basis van de aanvraag verstrekt het UWV een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf stelt het UWV vast wat de werkelijke omzetdaling is geweest, waarna een correctie kan plaatsvinden. Op onze website bespreken wij de belangrijkste kenmerken en voorwaarden van de NOW en andere relevante maatregelen voor werkgevers.

De NOW is op 31 maart 2020 gepubliceerd. De regeling en de toelichting daarop vindt u hier. De aanvraagperiode voor subsidie loopt van 6 april 2020 tot en met 5 juni 2020. Meer informatie over de regeling is te vinden in deze brief aan de Tweede Kamer en op de website van de overheid. Met ingang van 5 mei 2020 is de NOW gewijzigd. De wijzigingen vindt u hier. Het kabinet heeft op 20 mei 2020 besloten de NOW-regeling – met aangepaste voorwaarden – met drie maanden te verlengen tot eind augustus 2020. Meer informatie over de verlengde regeling (NOW 2.0) is te vinden in deze brief aan de Tweede Kamer en op onze website. De aangepaste regeling vindt u hier.

Uitstel van betaling Belastingdienst

Ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen of zullen komen, kunnen uitstel van betaling voor belastingen aanvragen bij de Belastingdienst. Om voor uitstel van belastingbetaling in aanmerking te komen, dient de ondernemer een online formulier in te vullen of een brief te sturen aan de Belastingdienst waarin hij vraagt om uitstel van betaling en aangeeft door de uitbraak van corona in betalingsproblemen te zijn gekomen. Zodra de Belastingdienst het verzoek heeft ontvangen, worden de invorderingsmaatregelen stilgezet en wordt automatisch drie maanden uitstel verleend. Als deze termijn te kort is, kan ook voor een langere periode uitstel van betaling worden aangevraagd. Hiervoor gelden aanvullende voorwaarden. Als onderdeel van de regeling geldt dat geen verzuimboetes worden opgelegd bij het niet tijdig betalen van uw belastingen.

De periode waarin ditHet versoepelde uitstelbeleid geldt, is verlengd tot 1 september 2020 in ieder geval tot 19 juni 2020. Meer informatie over uitstel van belastingbetaling en overige belastingmaatregelen is te vinden op onze website en de website van de Belastingdienst.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Ondernemers die direct zijn getroffen door de maatregelen van het kabinet kunnen een aanvraag doen voor een vaste tegemoetkoming van 4.000 euro. Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken. De regeling is per 30 maart 2020 uitgebreid naar ondernemers in de non-foodsector (bijvoorbeeld winkeliers). Alleen ondernemingen met een fysieke inrichting buiten het eigen huis komen voor de tegemoetkoming in aanmerking. De aanvraag kan worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit kan vanaf vrijdag 27 maart 2020 16:30 uur t/m vrijdag 26 juni 17:00 uur. Meer informatie over de voorwaarden en het aanvraagproces zijn te vinden op de website van het RVO.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

Mkb-bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis en maximaal 250 werknemers in dienst hebben, kunnen bij de RVO een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming voor hun vaste lasten (zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen) voor de periode van 1 juni tot en met 31 augustus 2020. De tegemoetkoming, die wordt gebaseerd op het totale omzetverlies, kent een maximum van EUR 20.000 per drie maanden. Aanvragen kunnen vanaf medio juni 2020 worden ingediend bij de RVO. De regeling wordt de komende weken verder uitgewerkt. Klik hier voor meer informatie over de voorwaarden.

Qredits

Verstrekker van microkrediet Qredits financiert starters en/of ondernemers uit het kleinbedrijf. Het kabinet wil Qredits financieel ondersteunen met een bedrag van maximaal EUR 6 miljoen om ervoor te zorgen dat Qredits ondernemingen die geraakt worden door de coronacrisis 6 maanden uitstel van aflossing kan verlenen en over deze periode een rentekorting kan aanbieden.

Meer informatie hierover is te vinden op de website van Qredits.

Corona-Overbruggingslening (COL)

Startups, scale-ups en innovatieve mkb-bedrijven zonder kredietrelatie met een bank kunnen vanaf 29 april 2020 bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet als zij behoefte hebben aan financiering ten gevolge van de coronacrisis. Als aan de relevante criteria wordt voldaan, kan een lening worden verkregen variërend tussen de EUR 50.000 en EUR 2.000.000 met een looptijd van 3 jaar en een rentepercentage van 3%. Bij leningen boven EUR 250.000 wordt verwacht dat bestaande aandeelhouders of andere investeerders tegen gelijke voorwaarden cofinanciering verstrekken voor een bedrag dat gelijk is aan 25% van het gevraagde bedrag. De verwachte doorlooptijd van de aanvraag is twee weken. De regeling is niet bedoeld voor bedrijven die actief zijn in de retail. horeca of kleine zakelijke dienstverlening of voor zelfstandig ondernemers.

Voor het indienen van een aanvraag klikt u hier. Meer informatie over deze maatregel is te vinden op de website van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen.

Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scaleups (TOPSS)

Innovatieve start- en scaleups met een gezond perspectief die vanwege de covid-19 crisis geremd worden in het versnellen van hun groei en/of het vinden van financiering voor hun plannen kunnen vanaf 29 april 2020 een aanvraag indienen voor een overbruggingsfinanciering. Invest-NL heeft besloten EUR 100 miljoen uit te trekken voor dit programma. Financiering wordt verstrekt vanaf EUR 2.000.000 in de vorm van een converteerbare lening. Vereist is dat huidige of nieuwe investeerders tegen gelijke voorwaarden minimaal 50% cofinanciering verstrekken. Klik hier voor een overzicht van de beoordelingscriteria die Invest-NL bij de aanvragen voor de TOPSS hanteert.

Uitgangspunten voor de converteerbare lening:

  • looptijd van 3 jaar zonder aflossingsverplichting;
  • vast rentepercentage van 8%;
  • rente wordt bijgeschreven op de hoofdsom (PIK-lening);
  • vervroegde aflossing niet mogelijk;
  • Invest-NL heeft eenzijdig het recht te converteren op basis van de laagste waardering van de laatste en de eerst volgende financieringsronde; en
  • instemming Invest-NL op belangrijke (financiële) besluiten.

In verband met de beoogde doorlooptijd – drie tot vijf weken (na interne goedkeuring) – is het niet mogelijk om over de voorwaarden van de TOPSS te onderhandelen.

Voor het indienen van een aanvraag klikt u hier. Meer informatie over deze maatregel is te vinden op de website van Invest-NL.