1 min read
Zorginkopers opgelet!
31 March 2022

Op vrijdag 1 april 2022 publiceerden de zorgverzekeraars hun inkoopbeleid voor 2023. De publicaties markeren het begin van het nieuwe ‘zorginkoopseizoen’. Daartoe zijn de zorgverzekeraars sinds 2016 verplicht op basis van regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Bent u zorgaanbieder en benieuwd naar waar u bij het zorginkoopproces op moet letten? Lees hieronder onze vijf praktische tips. 

1) Wees je bewust van de gestelde termijnen en stel op tijd vragen

Bestudeer de inkoopbeleidsstukken op (verval)termijnen en noteer deze deadlines in de agenda’s van de relevante betrokkenen. Verschillende zorgverzekeraars geven hun zorginkoopbeleid namelijk zodanig vorm dat de zorgaanbieder die zich inschrijft voor een contract, door die inschrijving automatisch akkoord gaat met de in het inkoopbeleid opgenomen voorwaarden. Daarmee verwerkt u het recht te klagen: later bezwaar maken tegen een voorwaarde is daardoor meestal niet mogelijk.

Let erop dat de zorgverzekeraar u wel een redelijke termijn – van tenminste vier weken – moet geven voor het bestuderen van het contractsvoorstel en het stellen van vragen daarover. De nieuwe Regeling transparantie zorginkoopproces Zvw regelt dat dit niet alleen geldt voor een contractsvoorstel voor komend tijdvak, maar ook een voorstel voor aanvullende afspraken én een voorstel tot mogelijke aanpassingen in de meerjarenafspraken van een al bestaand contract. Meent u dat de gestelde termijn niet redelijk is, bijvoorbeeld in verband met de complexiteit van de aangeboden overeenkomst, de sector, de hoeveelheid te bestuderen stukken en/of de mate waarin de overeenkomst verschilt ten opzichte van eerdere voorstellen? Klaag daarover dan op tijd. Als u en de zorgverzekeraar het niet eens worden over wat een redelijke termijn moet zijn, kan u de NZa om handhaving van de Regeling transparantie zorginkoopproces Zvw verzoeken.

2) Onderneem actie als de zorgverzekeraar geen (duidelijk) antwoord geeft op vragen

Er wordt van zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars – in de periode tussen het moment van bekendmaking van het zorginkoopbeleid tot het moment van het sluiten van het contract – verwacht dat zij voldoende beschikbaar zijn voor vragen en opmerkingen en dat zij tijdig een duidelijk antwoord geven op vragen en opmerkingen van elkaar.

Houdt een zorgverzekeraar zich hier niet aan? Onderneem dan actie en vraag binnen de gestelde termijnen om duidelijkheid. Mocht een (duidelijk) antwoord nog steeds uitblijven, dan kan u de NZa om handhaving van de Regeling transparantie zorginkoopproces Zvw verzoeken.

3) Bekijk goed hoe het is geregeld met bijcontractering

Onder bijcontractering wordt verstaan de aanvullende zorginkoop van zorgverzekeraars gedurende het contractjaar. Nieuw ten opzichte van voorgaande jaren is dat zorgverzekeraars hun beleid ten aanzien van bijcontractering gelijk met het inkoopbeleid voor het aankomende jaar op 1 april moeten publiceren. Voorafgaand aan het contractjaar moeten zij duidelijk hebben gemaakt wat de procedure is en wat de minimale vereisten zijn voor zorgaanbieders om in aanmerking te komen voor bijcontractering.

Ook het beleid van bijcontractering kan (verval)termijnen bevatten. Bekijk daarom alvast goed hoe het geregeld is met bijcontractering en stel ook ten aanzien van dit beleid tijdig uw vragen.

4) Houd ook na 1 april de websites van zorgverzekeraars in de gaten voor tussentijdse wijzigingen

Als zorgverzekeraars na 1 april nog wijzigingen aanbrengen in hun inkoopbeleid, zijn zij verplicht deze wijzigingen tijdig en op dezelfde wijze bekend te maken als het inkoopbeleid. Dit geldt zowel voor wijzigingen in het zorginkoopbeleid, als voor wijzigingen in de procedure van de zorginkoop. Daarbij moeten de wijzigingen door de zorgverzekeraar worden gemotiveerd.

Wijzigingen kunnen worden veroorzaakt door externe omstandigheden, bijvoorbeeld gewijzigde regelgeving, maar de NZa staat ook wijzigingen toe die voortvloeien uit interne omstandigheden bij de zorgverzekeraar. Wel moet de zorgverzekeraar de reden voor deze wijzigingen dus motiveren.

5) Let op verwijzingen naar algemene inkoopvoorwaarden

Veelal bevat het inkoopbeleid en contractsvoorstellen een verwijzing naar de algemene inkoopvoorwaarden van de zorgverzekeraar. Let erop dat deze bij het sluiten van een contract, deze voorwaarden onderdeel worden van de tussen u en de zorgverzekeraar gemaakte afspraken. Vergeet de voorwaarden daarom niet te (laten) checken.

Het inkoopbeleid 2023 kunt u morgen vinden op de websites van de zorgverzekeraars. Wij zullen dit ook bestuderen en onze belangrijkste observaties delen in een nieuwsbericht. Heeft u daaraan voorafgaand al vragen over zorginkoop? Neem dan contact met ons op.