1 min read
Wijziging Wgbo: wat zijn de gevolgen voor zorgaanbieders?
28 June 2019

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) wordt binnenkort gewijzigd. Hieronder leest u de belangrijkste wijzigingen voor zorgaanbieders.

Informatieplicht hulpverlener wordt ‘samen beslissen’

De informatieplicht van de hulpverlener wordt aangevuld met de verplichting overleg te voeren met de patiënt. Dit nieuwe model, waarbinnen de patiënt wordt gezien als gesprekspartner van de hulpverlener, wordt ook wel aangeduid als ‘samen beslissen’ of ‘shared decision making’. De hulpverlener dient zich daarbij te laten leiden door oordeelsvorming van de patiënt op basis van relevante informatie, de kansen, risico’s, mogelijke uitkomsten en bijwerkingen van een behandeling en eventuele andere behandelopties. Van de hulpverlener wordt verwacht dat hij op de hoogte is van de situatie en behoeften van de patiënt en dat hij de patiënt uitnodigt vragen te stellen. 

Samen beslissen geldt zowel voor ingrijpende verrichtingen als meer standaardverrichtingen.

Bewaarregeling medisch dossier

De bewaartermijn van het medisch dossier wordt verlengd van vijftien naar twintig jaar. Ook wordt het aanvangsmoment van deze termijn gewijzigd: de hulpverlener dient het medisch dossier twintig jaar te bewaren vanaf het moment dat de laatste wijziging in het dossier is aangebracht. 

Inzagerecht nabestaanden

Er wordt een inzagerecht voor nabestaanden geïntroduceerd. Hiermee wordt een wettelijke uitzondering gemaakt op de geheimhoudingsplicht die de hulpverlener in acht dient te nemen tegenover zijn patiënt. Nabestaanden hebben recht op inzage als:

  • de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven; of,
  • zij een mededeling hebben ontvangen over een incident op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz); of,
  • zij een zwaarwegend belang bij inzage hebben.

In alle gevallen dient de hulpverlener alleen inzage in het dossier te verstrekken als en voor zover dit nodig is om het doel van inzage te verwezenlijken. Dit kan betekenen dat nabestaanden alleen een gedeelte van het medisch dossier mogen inzien. Nabestaanden die een beroep doen op de laatste grond moeten bovendien aannemelijk maken dat hun zwaarwegend belang mogelijk wordt geschaad en dat inzage in het dossier noodzakelijk is voor de behartiging van dit belang.

Aanpassing andere wetten

In aanvulling op aanpassing van de relevante bepalingen in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek – waarin de Wgbo is geïmplementeerd – worden ook de relevante onderdelen van de Jeugdwet in lijn gebracht met de nieuwe wet. Hiermee wordt gezorgd dat de aanpassingen ook gelden voor jeugdhulp voor zover deze niet wordt verleend op basis van een geneeskundige behandelingsovereenkomst.

Ook wordt het reeds bestaande inzagerecht voor nabestaanden op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang in lijn gebracht met de nieuwe wet. De inwerkingtreding van de nieuwe wet wordt op een later moment bekendgemaakt.

Meer informatie

De volledige wettekst vindt u hier. Voor meer informatie over de geneeskundige behandelingsovereenkomst kunt u contact opnemen met Cees Jan de Boer of Marieke Bettelheim.