1 min read
Wet franchise gaat in per 1 januari 2021 Maak uw overeenkomsten tijdig Franchisewet-proof!
23 July 2020

Nadat de Tweede Kamer medio juni haar goedkeuring had gegeven, heeft inmiddels ook de Eerste Kamer (unaniem) met de Wet franchise ingestemd. Daarmee is de Wet franchise een feit.

Vanaf 1 januari 2021 worden franchisegevers -en nemers verplicht om, voorafgaand aan het sluiten van een franchiseovereenkomst, bepaalde informatie met elkaar te delen opdat beide partijen voldoende kans geboden wordt om de risico’s van het aangaan van een dergelijke overeenkomst te beoordelen. Zo moet de franchisegever bijvoorbeeld een conceptovereenkomst aan de franchisenemer ter hand stellen en wordt de franchisenemer tijd gegund om dat concept te bestuderen of door een deskundige te laten beoordelen, zonder dat de franchisegever gedurende die tijd het concept kan wijzigen. Daarnaast komt er een aantal verplichtingen op de franchisegever te rusten: hij moet de franchisenemer gedurende de looptijd van de overeenkomst tijdig informeren over ontwikkelingen, plannen en wijzigingen die de franchiseovereenkomst raken (en in sommige gevallen ook de goedkeuring van de franchisenemer verkrijgen) en hij moet de franchisenemer ondersteunen op commercieel en technisch vlak. 

De Wet franchise ziet (zeker) ook op de situatie nadat de franchiseovereenkomst een einde heeft genomen: in de franchiseovereenkomst zal een regeling moeten worden opgenomen over te betalen goodwill na beëindiging van de overeenkomst. Ook mag een eventueel concurrentiebeding niet langer duren dan één jaar na het einde van de overeenkomst. Voor (enkel) wat betreft deze laatste verplichtingen geldt overigens dat partijen tot 1 januari 2023 de tijd hebben om hun franchiseovereenkomsten aan te passen. 

Franchiseovereenkomsten die na 1 januari 2020 worden gesloten, moeten direct aan alle verplichtingen uit de Wet franchise voldoen. 

Meer informatie?

Hebt u vragen over de te maken aanpassingen in uw (standaard) franchiseovereenkomst, neemt u dan gerust contact op met Lisette Bieleveld of Florence Verbeek.