1 min read
Nadere uitwerking nieuw zzp-beleid
12 July 2019

Het kabinet heeft zich tot doel gesteld om de arbeidsmarkt weer in balans te brengen. Daarom zijn in het regeerakkoord op het terrein van werken als zelfstandige de maatregelen ‘werken als zelfstandige’ voorgesteld. In de afgelopen periode hebben de minister van SZW en de staatssecretaris van Financiën, mede namens de staatssecretaris van EZK, deze maatregelen nader uitgewerkt. Bedoeling is dat deze maatregelen de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (”Wet DBA”) per 1 januari 2021 vervangen. In dit nieuwsbericht gaan we kort in op de inhoud van de beoogde maatregelen en op de handhaving van de Wet DBA.

Minimumtarief

Voor opdrachtnemers zal een minimumtarief gelden van € 16,- per uur. Dit minimumtarief zal gelden voor alle activiteiten, ongeacht de duur daarvan en de hoedanigheid van de opdrachtgever. De verantwoordelijkheid voor het controleren en betalen van het minimumtarief zal bij de opdrachtgever komen te liggen. De opdrachtnemer dient de opdrachtgever wel te voorzien van een overzicht van zijn (geschatte) uren en kosten.

Zelfstandigenverklaring

Aan de bovenkant van de arbeidsmarkt komt voor opdrachtnemers een zelfstandigenverklaring; dit is de uiteindelijke uitwerking van de opt-out maatregel voor deze groep. De zelfstandigenverklaring biedt zekerheid voor het werken buiten dienstbetrekking aan zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer (het zogenaamde opt-out). Hierdoor is de opdrachtgever gevrijwaard voor loonheffingen. De reikwijdte van de opt-out wordt uitgebreid naar een deel van het arbeidsrecht en (onder voorwaarden) naar de toepasselijkheid van pensioenen en cao’s.

Voor gebruik van de zelfstandigenverklaring gelden de volgende (cumulatieve) voorwaarden:

1.         In de overeenkomst van opdracht moet zijn opgenomen dat partijen de bedoeling hebben geen arbeidsovereenkomst te sluiten;

2.         De arbeidsbeloning bedraagt minimaal € 75,- per uur (prijspeil 2019);

3.         De overeenkomst wordt aangegaan voor maximaal een jaar;

4.         De opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekenen beiden de zelfstandigenverklaring; en

5.         De opdrachtnemer dient bij de Kamer van Koophandel te zijn ingeschreven.

Opdrachtgeversverklaring

Het kabinet werkt aan de ontwikkeling van een webmodule waarmee vooraf kan worden vastgesteld of sprake is van werken buiten dienstbetrekking. Indien sprake is van werken buiten dienstbetrekking zal de webmodule een opdrachtgeversverklaring afgeven, zodat de opdrachtgever is gevrijwaard voor loonheffingen.

Handhaving Wet DBA

Het handhavingsmoratorium van de Wet DBA zal worden verlengd tot 1 januari 2021. De Belastingdienst kan tot die datum de Wet DBA handhaven indien sprake is van kwaadwillendheid. De Belastingdienst moet hiervoor aantonen dat sprake is van:

(i)         een (fictieve) dienstbetrekking;

(ii)        evidente schijnzelfstandigheid; en

(iii)        opzettelijke schijnzelfstandigheid

Daarnaast worden de handhavingsmogelijkheden van de Belastingdienst per 1 januari 2020 aangescherpt: de Belastingdienst kan vanaf dan ook handhaven als opdrachtgevers aanwijzingen van de Belastingdienst niet (of in onvoldoende mate) binnen een redelijke termijn opvolgen.

De Kamerbrieven zijn te vinden via de volgende links:

We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.