1 min read
Miljoenennota 2021: maatregelen voor de zorg
16 September 2020

De Miljoenennota 2021 die gisteren gepubliceerd werd op Prinsjesdag spreekt over “goede, toegankelijke en betaalbare zorg in de toekomst”. In dit bericht leest u een aantal maatregelen dat het kabinet neemt in de Miljoenennota omtrent zorg.

In de Miljoenennota 2021 spreekt het kabinet met lof over de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg in Nederland. Tegelijkertijd worden verschillende uitdagingen genoemd, zoals toename van de zorgvraag door vergrijzing en medische mogelijkheden, terwijl het aantal zorgverleners niet tot nauwelijks groeit. Daarbovenop legt de huidige corona-crisis extra druk op de zorg in Nederland. Om de “goede, toegankelijke en betaalbare zorg in de toekomst” te waarborgen, treft het kabinet een aantal maatregelen waaronder:

  • De zorgbonus. Tijdens de piek van de corona-crisis in Nederland werd er veel gevraagd van zorg-professionals om de pandemie te bestrijden en patiënten te behandelen. Het kabinet heeft in 2020 reeds een netto bonus van EUR 1000 beschikbaar gesteld voor de zorg-professionals. Het kabinet heeft nu besloten om in 2021 nogmaals een bonus uit te keren van EUR 500. Zorginstellingen kunnen voor de zorg-professionals die in aanmerking komen voor de bonus een aanvraag indienen bij Minister van VWS. Verder is er een wetswijziging voorgesteld op de Wet op de loonbelasting 1964 om te zorgen dat niet-werknemers, waaronder zelfstandigen, die in aanmerking komen voor deze bonusregeling dezelfde fiscale behandeling van de bonusregeling kunnen genieten als werknemers.
  • Motiveren werken in de zorg. Het kabinet spreekt haar zorgen uit over de toenemende vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt en toenemende chronische en leefstijl-gerelateerde ziekten. Om mensen te motiveren in de zorg te gaan werken, trekt het kabinet EUR 130 miljoen uit. Daarmee wil het kabinet de huidige nadelen van werken in de zorg verkleinen. Het budget wordt daarom besteed aan het verminderen van werkdruk en administratieve lasten, het bieden van  meer loopbaanperspectief, het verbeteren van contracten en het vergroten van de zeggenschap van zorg-professionals. Loonsverhoging voor zorg-professionals wordt niet genoemd.
  • Digitalisering. De corona-crisis heeft zorginnovaties in een stroomversnelling gebracht en het belang van digitalisering onderstreept. Het kabinet stelt daarom EUR 77 miljoen beschikbaar voor digitalisering in de zorg. Dit budget wordt besteed aan verschillende programma’s, zoals  awareness programma’s voor zorg-professionals over innovatieve zorgoplossingen. Daarnaast kunnen zorgaanbieders een subsidie aanvragen voor de aanschaf van apparaten, scholing van zorgpersoneel omtrent e-health en ontwikkeling van digitale oplossingen.
  • Versterking Jeugdzorg. Het kabinet heeft eerder al budget beschikbaar gesteld voor een periode tot en met 2021 voor de groei in de jeugdzorg in combinatie met afspraken om de transitie- en transformatiedoelen van de decentralisatie in de jeugdhulp te realiseren. Gemeenten krijgen nu extra middelen ter hoogte van EUR 300 miljoen voor 2022. Het kabinet werkt tevens aan een wetsvoorstel om jeugdzorg beter te kunnen organiseren, maar in de recent gesloten internetconsultatie is daarop kritisch gereageerd door de VNG.
  • Zorgpremie, zorgtoeslag en eigen risico. Het kabinet verwacht dat de gemiddelde zorgpremie dit jaar EUR 59 stijgt, wat neerkomt op een stijging van ongeveer EUR 5 per maand. Uiterlijk 12 november maken zorgverzekeraars hun zorgpremie bekend, waardoor er wellicht meer duidelijkheid ontstaat over de impact van corona op de zorgpremie. Daarnaast stijgt de zorgtoeslag: voor een persoonshuishoudens met EUR 44 en voor meerpersoonshuishoudens met EUR 99. Het eigen risico blijft onveranderd op EUR 385. 
  • Standaardisatie inkoop- en verantwoordingseisen in aantal Zvw-sectoren. In een aantal Zvw-sectoren worden de inkoop- en verantwoordingseisen gestandaardiseerd. Hierdoor verwacht het kabinet dat zorgaanbieders minder tijd kwijt zullen zijn aan administratieve lasten.

Meer weten?
Voor meer informatie of vragen over dit nieuwsbericht, kunt u contact opnemen met een van de onderstaande contactpersonen.