1 min read
GroenLinks komt met initiatiefwetsvoorstel voor eindafrekening dividendbelasting
15 July 2020

Op 10 juli 2020 heeft Kamerlid Bart Snels van GroenLinks het initiatiefwetsvoorstel ‘Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting’ bij de Tweede Kamer ingediend. Het doel van het voorstel is om een “exit-tax” te heffen van vennootschappen met winstreserves die uit Nederland vertrekken in het kader van een grensoverschrijdende reorganisatie d.m.v. zetelverplaatsing, fusie, splitsing of aandelenruil. 

De exit-tax bestaat uit een heffing van 15% dividendbelasting over de op het moment voorafgaande aan de reorganisatie aanwezige winstreserves. De exit-tax wordt alleen geheven van vennootschappen die: 

  • deel uitmaken van een groep die op geconsolideerde basis een netto-omzet genereert van ten minste EUR 750 miljoen; en
  • verhuizen naar een land dat (a) überhaupt geen dividendbelasting heft of (b) wel dividendbelasting heft, maar de aanwezige winstreserves op het moment na verhuizing aanmerkt als kapitaal waarover bij uitkering daarvan geen dividendbelasting verschuldigd is.

Indien het voorstel wordt aangenomen, zal het terugwerken tot het moment van aankondiging, namelijk 10 juli, 12.00 uur.

Doel van het initiatiefwetsvoorstel

De huidige Wet op de dividendbelasting kent geen eindafrekeningsverplichting. In grensoverschrijdende reorganisaties, waardoor een vennootschap niet langer in Nederland is gevestigd, kan in de meeste gevallen geen dividendbelasting worden geheven over de op dat moment aanwezige winstreserves vanwege het eindigen van de inhoudingsplicht. Het doel van dit initiatiefwetsvoorstel is dan ook om de heffing van dividendbelasting alsnog zeker te stellen in geval de winstreserves als gevolg van een grensoverschrijdende reorganisatie (zetelverplaatsing, fusie, splitsing of aandelenruil) overgaan naar een land waar deze winstreserves bij uitdeling aldaar niet belast worden met een dividendbelasting.

Indien één van de vier genoemde grensoverschrijdende reorganisaties zich voordoet, wordt de vennootschap geacht op het onmiddellijk daaraan voorafgaande moment zijn winstreserves te hebben uitgekeerd en is Nederlandse dividendbelasting verschuldigd.

Mogelijkheid tot uitstel en verrekening

Onder voorwaarden en op verzoek kan uitstel van betaling worden verleend. Verder voorziet het wetsvoorstel in een verrekening van de dividendbelasting met de eventueel verschuldigde vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting.

Doelgroep

De conditionele eindafrekening geldt voor grensoverschrijdende reorganisaties van in Nederland gevestigde vennootschappen (hoofdkantoren) die deel uitmaken van een groep als bedoeld in artikel 24b van het Burgerlijk Wetboek of soortgelijke buitenlandse regeling met een geconsolideerde netto-omzet van ten minste EUR 750 miljoen. Hiermee lijkt het initiatiefwetsvoorstel een reactie op het aangekondigde vertrek van Unilever en de berichtgeving omtrent het mogelijke vertrek van Shell uit Nederland. Uit de toelichting bij het wetsvoorstel volgt dat de voorgestelde eindafrekeningsverplichting bij uitstek ziet op de dividendbelastingclaim die rust op de (latente) winstreserves waartoe de portfolio-aandeelhouders van een beursvennootschap zijn gerechtigd.

Meer weten?

Voor meer informatie over de (eventuele) impact van het initiatiefwetsvoorstel kunt u contact opnemen met een van de onderstaande contactpersonen.