1 min read
Brexit: gevolgen voor werkgevers en werknemers
23 January 2020

Het Verenigd Koninkrijk (VK) verlaat op 31 januari 2020 de Europese Unie (EU). Voor Britten die vóór of op 31 december 2020 in Nederland zijn gaan wonen verandert er tot 31 december 2020 niets, zij behouden hun rechten op verblijf en werk. Waar moeten werkgevers op letten als zij Britten in dienst hebben, of Britten bij hen te werk zijn gesteld?

Overgangsperiode

Gedurende de overgangsperiode tot 31 december 2020 (die kan worden verlengd) blijven alle EU-regels voor het VK gewoon van kracht. Voor Britse werknemers die in Nederland werken verandert er gedurende deze periode dus ook niets. Zij moeten er wel voor zorgen dat zij ook na de overgangsperiode een verblijfs- en/of werkvergunning hebben.

Britten die vóór 31 december 2020 in Nederland (zijn) komen wonen

Nog gedurende de overgangsperiode ontvangen Britten en hun familieleden een uitnodiging van de IND om een verblijfsvergunning aan te vragen, om ook na de overgangsperiode in Nederland te kunnen blijven wonen en werken.

(i)            Britten die korter dan 5 jaar rechtmatig in Nederland verblijven, krijgen voor de periode na 31 december 2020 een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als zij voldoen aan de verblijfsvoorwaarden die gelden voor EU-burgers die korter dan vijf jaar in de EU verblijven. Met deze vergunning behouden Britten vrije toegang tot de arbeidsmarkt. Werkgevers hebben dan dus geen werkvergunning nodig om deze Britse burgers in dienst te houden of te nemen gedurende de periode van deze verblijfsvergunning.  

(ii)           Britten die langer dan 5 jaar rechtmatig in Nederland wonen, kunnen een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd verkrijgen onder dezelfde voorwaarden als EU-burgers een duurzaam verblijfsrecht kunnen verkrijgen. Ook hiermee bestaat er een recht op vrije toegang tot de arbeidsmarkt in Nederland.

De vergunningen die onder (i) en (ii) worden verkregen, zijn de zogenoemde ‘post Brexit verblijfsvergunningen’.

Britten die in het bezit zijn van een verblijfsdocument EU duurzaam verblijf hoeven niets te doen. Zij krijgen een brief van de IND waar in staat waar en wanneer zij hun verblijfsdocument kunnen omwisselen voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.

Brexit heeft geen gevolgen voor verblijfs- en werkrechten van VK-onderdanen die zowel de Britse nationaliteit als die van een andere lidstaat van de EU of de EER of van Zwitserland hebben.

Britten die na 31 december 2020 in Nederland komen wonen

Werkgevers kunnen Britten die na 31 december 2020 in Nederland komen wonen niet in dienst nemen omdat zij de Britse nationaliteit hebben. Zij mogen pas werken nadat, zoals gebruikelijk, een verblijfsvergunning (bijvoorbeeld de Europese Blauwe Kaart of de kennismigrantvergunning) of tewerkstellingsvergunning is verleend. Deze vergunningen moeten worden aangevraagd op dezelfde manier als nu voor mensen van buiten de EU, de EER en Zwitserland geldt. Voor deze mensen is aan te raden een opschortende voorwaarde op te nemen in de arbeidsovereenkomst waarmee de aanvang van de overeenkomst wordt opgeschort totdat de verblijfs- of tewerkstellingsvergunning is verleend.  

Werkgevers moeten er rekening mee houden dat werknemers in hoger geschoolde (HBO/WO) functies (de kennismigranten) vaak voor een verblijfsvergunning in aanmerking kunnen komen indien zij aan een salariscriterium voldoen, maar voor werknemers in lager geschoolde functies geldt dat verblijf in beginsel wordt geweigerd omdat UWV ervan uitgaat dat werklozen in de EU, de EER of Zwitserland kunnen worden gemobiliseerd. Arbeidsaanbod uit die landen heeft voorrang.

Let dus op

Het is dus van belang dat werkgevers die Britten in dienst hebben of willen nemen, ervoor blijven zorgen dat zij tijdig in het bezit zijn van een verblijfsvergunning en een tewerkstellingsvergunning.

  • Britten die vóór 31 december 2020 in Nederland komen wonen: de speciale post Brexit verblijfsvergunning.
  • Britten die hier na 31 december 2020 komen wonen: een verblijfsvergunning als kennismigrant voor overplaatsing in concernverband of Europese Blauwe Kaart.
  • Britten die hier na 31 december 2020 willen komen werken in een lager geschoolde functie komen in beginsel niet in aanmerking voor een op werk gebaseerde verblijfsvergunning.

Gebruik zo nodig een opschortende voorwaarden in nieuwe arbeidsovereenkomsten.

Zie ook de artikelen over de impact van Brexit in andere praktijkgebieden. Voor een meer gedetailleerde analyse van de impact van Brexit op uw bedrijf, aarzel niet om contact op te nemen met een van onze experts.

Van Doorne heeft een Brexit-team samengesteld om (buitenlandse) ondernemingen te adviseren op onder andere de gebieden van proces- en verzekeringsrecht, financiële instellingen, fiscaal recht, privacy, arbeidsrecht, consumentengoederen en retail en Europees-en mededingingsrecht.