1 min read
3 lessen voor zorgaanbieders uit toezichtsonderzoek bij zorgkantoren
2 January 2019

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) publiceerde onlangs haar jaarlijkse toezichtsonderzoek “Samenvattend rapport Uitvoering Wet langdurige zorg door zorgkantoren 2017/2018”.

De NZa deed onderzoek naar hoe de zorgkantoren hun rol vervullen bij het uitvoeren van de Wet langdurige zorg (Wlz) en constateert dat het grootste deel van de Wlz-cliënten tijdig zorg krijgt. Volgens de NZa moeten zorgkantoren nog wel beter inzicht krijgen in de aansluiting van het zorgaanbod op de vraag van Wlz-cliënten en moeten ze de kwaliteit van zorg meer voorop zetten bij zorginkoop.

Het onderzoek is gericht op zorgkantoren en bevat voor de dagelijkse praktijk van zorgaanbieders weinig verrassends. Wel krijgen we inzicht in waar de NZa wil dat de komende tijd nadruk komt te liggen in de Wlz. De belangrijkste punten zijn:

  1. Denk voor de zorginkoop 2020 vast na over concrete plannen voor kwaliteit(sverbetering)
    De NZa zal erop toezien dat zorgkantoren bij zorginkoop sturen op kwaliteit van zorg. Zorgkantoren moeten concrete en specifieke afspraken maken met zorgaanbieders over kwaliteitsverbetering en moeten daarbij onderscheid maken tussen zorgaanbieders. Hierbij wordt gekeken waar zorg van goede en waar van minder goede kwaliteit wordt geleverd. Deze sturende rol voor zorgkantoren is (deels) nieuw. Persoonsgerichte zorg (lichamelijke zorg, zinvolle dagbesteding, wooncomfort en compassie) en het continu leren en verbeteren door zorgaanbieders zijn de leidende principes. Hierbij kan volgens de NZa bijvoorbeeld gedacht worden aan kennis van innovaties en hoe de zorg door cliënten wordt ervaren, leren van elkaar, monitoring en verantwoording.
  2. Onderschat daarbij de rol van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg niet
    Vanaf 2019 respectievelijk 2020 wordt er jaarlijks € 600 miljoen extra beschikbaar gesteld voor verpleeghuiszorg, en vanaf 2021 € 510 miljoen. De NZa verwacht van zorgkantoren dat zij in de zorginkoop aan de hand van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gaan sturen op merkbare verbeteringen voor bewoners van verpleeghuizen.
  3. Houd de Wet toetreding zorgaanbieders (WTZa) in de gaten
    Het wetsontwerp WTZa is in behandeling bij de Tweede Kamer. Hiermee wordt het toezicht op nieuwe zorgaanbieders verscherpt door middel van een meldplicht voor alle nieuwe zorgaanbieders. Ook de toelatingsprocedure wordt vernieuwd. Uit het rapport blijkt dat de NZa met VWS en IGJ in gesprek is over toezicht op goed bestuur van zorgaanbieders, vooruitlopend op een mogelijke rol van de NZa op basis van de WTZa.

Kortom: geen opvallende koerswijzigingen, maar wel een inkijkje in waar het zinvol is in 2019 (alvast) te investeren.