1 min read
Zorgplicht en pensioen
2 September 2020

Sijbren Kuiper bespreekt in PensioenJurisprudentie 2020/18 Hoge Raad 20 december 2019. Een belangrijke kwestie over zorgplicht en pensioen. Kern van de zaak is de volgende. Het pensioenfonds heeft ten onrechte bij een collectieve waardeoverdracht niet geïnformeerd over de mogelijkheid van een toekomstige korting. Het pensioenfonds heeft daarmee een op hem rustende uit een bovenwettelijke informatieplicht voortvloeide zorgplicht die is gebaseerd op de redelijkheid en billijkheid of artikel 6:162 BW geschonden. Het pensioenfonds moet als gevolg daarvan geleden en te lijden schade vergoeden.

In zijn noot bespreekt Sijbren hoe dit oordeel te plaatsen. Ook gaat hij in op andere verschijningsvormen van zorgplichten in het pensioendomein. Sijbren onderscheidt er drie. Zijn conclusie: er is niet iets als een eenduidige zorgplicht van een pensioenuitvoerder of pensioenfonds. De zorgplicht kent vele hoedanigheden. Daarom zal degene die zich beroep op schending van de zorgplicht door een pensioenuitvoerder ook concreet moeten maken waarop hij doelt. Een algemene verwijzing volstaat niet, net zo min als de gedachte dat rechtspraak over de zorgplicht van financiële instellingen gelijkelijk toepasbaar is op pensioenfondsen die een collectieve verplichte pensioenregeling uitvoeren waarbij de deelnemer geen keuzes heeft.