1 min read
Verschillen tussen Engels en Nederlands contractenrecht Termination: opzeggen of ontbinden?
6 February 2023

In deze blogserie behandelen we verschillen tussen Engels en Nederlands contractenrecht. Handig voor elke jurist die (weleens) onderhandelt met een Amerikaanse of Britse wederpartij. De term Engels recht beschrijft in deze serie zowel het Britse- als het Amerikaanse recht (op hoofdlijnen: er zijn ongetwijfeld verschillen tussen de rechtstelsels van de verschillende Amerikaanse staten en tussen die en dat van Engeland en Wales). Deze blog bespreekt het gebruik van het begrip termination‘.

Er is vaak verwarring over het gebruik van het begrip termination. Dit komt doordat termination geen eenduidige Nederlands juridische vertaling heeft. Zo kan het zowel worden vertaald naar opzeggen als naar ontbinden. Die vertalingen hebben naar Nederlands recht een geheel andere betekenis. 

Andersom is de vertaling van ontbinding naar recission of repudiation in Engelstalige contracten naar Nederlands recht ook problematisch. Naar Engels recht gaat het bij repudiation om de situatie waarbij een contractspartij niet kan, of niet wil, nakomen. Dit kwalificeert als een breach of contract. Bij recission gaat het om het vernietigen (vanwege een wilsgebrek) van een contract op aanvraag van een contractspartij.. Beide hebben dus een geheel andere betekenis dan het Nederlandse ontbinding. 

Naar Nederlands recht heeft niet elke contractuele beëindiging hetzelfde rechtsgevolg. Bij ontbinding moeten reeds verrichte handelingen in beginsel weer ongedaan worden gemaakt. Zo moeten betaalde vergoedingen terug worden gestort en goederen weer terug worden geleverd. Of in het geval van een dienst: de dienst moet ongedaan worden gemaakt (voor zover mogelijk). Dit zijn de ongedaanmakingsverplichtingen. Bij opzegging is hiervan geen sprake. 

Het ongedaan maken van diensten kan in sommige omstandigheden tot moeilijkheden leiden. Het schilderen van een huis kan bijvoorbeeld lastig ongedaan worden gemaakt. In een dergelijk geval is het mogelijk om schadevergoeding te vorderen voor het niet ‘ongedaan kunnen maken van het verleden’. Omdat een Engelse jurist niet bekend is met de ongedaanmakingsverplichtingen is dit een belangrijk aandachtspunt tijdens het contracteren met zo’n jurist. Daarbij is het ook mogelijk contractueel af te wijken van een dergelijk ontbindingsregime. 

Zorg daarom altijd dat het voor de contractspartijen helder is, of ontbinding of opzegging is afgesproken. Het enkele gebruik van het woord termination in een Engels contract dat door Nederlands recht beheerst wordt, is niet genoeg. Engelse juristen zullen geneigd zijn te zeggen dat met termination, opzegging wordt bedoeld. Dit omdat zij ontbinden als dusdanig niet kennen. Om er voor te zorgen dat een dergelijk probleem zich niet voor doet is het verstandig om de Nederlandse vertaling tussen haakjes erbij te zetten (Nederlands: ontbinden) of (Nederlands: opzeggen). Ook zou je kunnen kiezen voor de optie om termination nader toe te lichten: termination for convenience (opzeggen) of termination for cause (ontbinden). Als aanvulling kan er ook nog voor worden gekozen, dat bij voorbeeld goed uitgevoerde of geaccepteerde verplichtingen niet kunnen worden ontbonden.