1 min read
Spoedwet stopzetting digitaal procederen pilotrechtbanken
28 March 2019

Op 26 maart jl. is bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend tot intrekking van de verplichting om digitaal te procederen bij de (pilot-) rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland en tot verruiming van de mogelijkheden van de mondelinge behandeling in het civiele procesrecht (kamerstuknummer: 35 175).

Met de invoering van de KEI-wetgeving tot digitalisering en vereenvoudiging van de civiele procedure is in 2017 een begin gemaakt. De Hoge Raad is als eerste van start gegaan. Sinds 1 maart 2017 geldt de KEI-wetgeving in civiele vorderingszaken die vanaf die datum in cassatie aanhangig worden gemaakt (Stb. 2017/16). Daarnaast is op 1 september 2017 – vooruitlopend op een landelijke uitrol – een verplichte pilot gestart bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland voor (nieuwe) handelsvorderingszaken waarbij procesvertegenwoordiging door een advocaat is voorgeschreven (Stb. 2017/174).

In december 2017 is verdere landelijke invoering echter uitgesteld nadat de Raad voor de Rechtspraak had aangegeven dat het realiseren van digitaal procederen complexer bleek dan was voorzien en daarom meer tijd en geld kost.

De Raad voor de Rechtspraak heeft inmiddels een nieuw basisplan vastgesteld. De bedoeling is dat steeds per zaakstroom wordt gestart met digitale indiening van stukken op basis van vrijwilligheid (de zogenoemde “reset” van KEI). Hiervoor is nodig dat de wetgeving op basis waarvan bij de pilot-rechtbanken verplicht digitaal wordt geprocedeerd, wordt ingetrokken, zodat voor alle rechtbanken hetzelfde uniforme procesrecht zal gelden. Daarin voorziet dit wetsvoorstel onder meer. Tot het moment van inwerkintreding van de wet blijft KEI-Rv en de verplichte digitalisering van kracht in (nieuwe) handelsvorderingszaken bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. In cassatie blijft de huidige verplichting tot digitaal procederen gewoon gelden. 

Verder voorziet dit wetsvoorstel in verruiming van de processuele mogelijkheden rondom en tijdens de mondelinge behandeling, zoals bijvoorbeeld het onder ede horen van getuigen bij de eerste zitting. Het is de bedoeling dat deze wijzigingen in één keer landelijk worden ingevoerd. Ook wordt het recht op pleidooi van art. 134 Rv landelijk afgeschaft. Daar staat tegenover dat in de wet komt te staan dat de rechter gelegenheid voor een mondelinge behandeling moet bieden als deze niet heeft plaatsgevonden (art. 87 lid 8 wetsvoorstel).

Meer informatie 

Voor nadere informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Robert Hendrikse, praktijkgroep Proces- en Verzekeringsrecht, tel.: +31(0)20 6789 502.