1 min read
Overzicht van door Europese Commissie goedgekeurde Nederlandse steunregelingen tot dusver
1 May 2020

Eerder berichtten wij u over het (inmiddels verruimde) “Temporary Framework” van de Europese Commissie op basis waarvan overheden in staat zijn steun te bieden aan bedrijven en zo de economische schade van de COVID-19-uitbraak te beperken. Tot nu toe zijn er drie Nederlandse steunregelingen op basis van dit tijdelijk regelgevend kader door de Europese Commissie goedgekeurd.

In onze blog van 7 april wordt de eerste goedgekeurde steunregeling nader toegelicht. Dit betreft een steunregeling ter waarde van EUR 23 miljoen, waarmee aanbieders van maatschappelijke hulp, medische verzorging en jeugdzorg, die zorg op afstand leveren, financieel ondersteund kunnen worden. Door rechtstreekse subsidies te verstrekken aan deze zorgverleners, oplopend tot maximaal EUR 100.000 per onderneming, stelt de staat zorgverleners in de gelegenheid te investeren in internettoepassingen op het gebied van e-health. Hierdoor kunnen de zorgaanbieders beter in de toegenomen vraag naar e-health voorzien.  

Een tweede steunregeling, ook wel bekend als de Garantie ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus oftewel de GO-C-regeling, is op 22 april door de Europese Commissie goedgekeurd. Dit betreft een steunregeling van een aanzienlijk groter bedrag, namelijk EUR 10 miljard. Het doel van deze regeling is de Nederlandse economie te ondersteunen, door liquiditeitskrapte bij ondernemingen te ondervangen. Op grond van deze regeling kan de Nederlandse overheid voor 90% garant staan voor nieuwe leningen aan het mkb en voor 80% garant staan voor nieuwe leningen aan grote ondernemingen. Meer informatie over de GO(-C)-regeling vindt u op onze COVID-19 info-pagina.

Op 24 april is een derde Nederlandse steunregeling door de Europese Commissie goedgekeurd. Deze steunregeling ter waarde van EUR 100 miljoen bestaat uit rentesubsidies op leningen voor mkb-bedrijven waarvan de voornaamste bron van financiering voortvloeit uit extern vermogen, risicokapitaal of microkredieten. Door de toekenning van leningen tegen gesubsidieerde rentetarieven kan de overheid het mkb helpen hun toegang tot liquiditeit te vergroten, zodat de continuïteit van bedrijfsactiviteiten in deze moeilijke tijden gewaarborgd wordt.

Wilt u meer weten over deze steunregelingen? Of zoekt u bijstand bij het formuleren en indienen van zienswijzen over voorgestelde maatregelen? Van Doorne heeft ervaring met dergelijke hulpvragen en volgt de ontwikkelingen op de voet. Wij helpen u graag.