1 min read
Intellectueel Eigendom en Knowhow: Bent u klaar voor de Brexit?
23 January 2020

Kernpunten

  • EU merken, Gemeenschapsmodellen en Gemeenschapskwekersrechten zullen worden omgezet naar equivalente registraties voor het VK
  • De meeste auteursrechtelijke werken in het VK en de EU (zoals boeken, films en muziek) blijven beschermd in de EU en het VK vanwege internationale verdragen met betrekking tot auteurs- en naburige rechten
  • Naar verwachting zal de bescherming van bestaande octrooien, bedrijfsgeheimen, ongeregistreerde Gemeenschapsmodellen en databankrechten niet significant wijzigen
  • Bij een no-delay scenario is er geen automatische bescherming voor in het VK na de transitieperiode gecreëerde databanken
  • De regels voor de parallelhandel kunnen veranderen omdat de uitputtingsregels in het VK en de EU na de Brexit kunnen wijzigen
  • Grensoverschrijdende IE conflicten tussen de EU en het VK worden waarschijnlijk tijdrovender, complexer en duurder

Intellectuele Eigendomswetgeving onder de EU Withdrawal Act 2018

Tot op zekere hoogte zijn regelingen omtrent IE bescherming na de Brexit afhankelijk van de uitkomst van onderhandelingen tussen de EU en het VK. Om te verzekeren dat het auteursrecht en het merkenrecht van het VK goed blijven functioneren als het VK de EU verlaat zonder deal, heeft het VK twee regelingen geïntroduceerd: de Intellectual Property (Copyright and Related Rights Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019 onder de EU Withdrawal Act 2018, en de Trade Marks (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019 onder de EU (Withdrawal) Act 2018.

Licenties en zekerheidsrechten

Zeker is dat licenties en zekerheidsrechten met betrekking tot EU merken, die toestemming geven voor actie in het VK, worden behandeld alsof zij betrekking hebben op het vergelijkbare VK merk. Daarom is het van belang voor merkhouders om licentienemers te informeren over dit nieuwe recht en ook, om te controleren of het ontstaan van dit nieuwe recht geen inbreuk op (licentie) overeenkomsten met derden oplevert.

Diverse IE onderwerpen

Vast staat ook wel dat bijzondere regelingen getroffen zijn of worden voor lopende procedures met betrekking tot EU merken, Gemeenschapsmodellen en Gemeenschapskwekersrechten, alsmede voor lopende aanvragen (met inbegrip van weigerings-, oppositie- en nietigheidsprocedures) en andere situaties waar zonder zo’n regeling verlies van rechten zou kunnen dreigen (niet gebruik etc).

De toekomst van het unitair octrooisysteem en het unitair octrooigerecht zijn op dit moment onzeker.

Auteursrechtelijke kwesties

Sommige grensoverschrijdende regelingen in het auteursrecht zijn uniek voor de EER. Zij voorzien in aanvullende wederzijdse bescherming tussen lidstaten en faciliteren het gebruik van auteursrechtelijke content bij sommige grensoverschrijdende diensten, zoals satelliet uitzending en online content diensten. Aangezien deze regelingen niet langer van toepassing zullen zijn voor het VK, is de wetgeving in het VK op dit punt gewijzigd zodat deze zullen werken op lokale basis of zullen worden beëindigd.

Wanneer een auteursrechtelijk werk wordt uitgezonden tussen EER lidstaten en er hertransmissie via kabel in de ontvangende lidstaat plaatsvindt, kan de auteursrechthebbende zijn rechten alleen uitoefenen via een collectieve beheer organisatie. Het VK past deze regel toe op hertransmissies via kabel van uitzendingen vanuit elke andere EER lidstaat. Na de Brexit kunnen lidstaten deze regel niet langer zonder meer toepassen voor uitzendingen vanuit het VK.

Zie ook de artikelen over de impact van Brexit in andere praktijkgebieden. Voor een meer gedetailleerde analyse van de impact van Brexit op uw bedrijf, aarzel niet om contact op te nemen met een van onze experts.