1 min read
Bewijspositie bedrijfstakpensioenfondsen
17 September 2019

Valt een onderneming (werkgever) onder de werkingssfeer van een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds, dan leidt dat tot verplichtingen. Verplichtingen tot het betalen van premies en bijdragen. Maar ook verplichtingen het fonds in staat te stellen die premies en bijdragen vast te stellen en uitkeringen te doen. 

In dit artikel bespreekt Sijbren Kuiper de uit verplichte deelname volgende informatieplichten van een werkgever tegenover een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds en de consequenties van het niet verstrekken van die informatie (ambtshalve premievaststelling en reglementaire sancties). In het verlengde daarvan gaat hij in op het grijze gebied van onzekerheid over verplichte deelname en werkingssfeeronderzoek. Het fonds zal moeten stellen, en bij betwisting moeten bewijzen, dat de werkgever onder zijn werkingssfeer valt. Dat lijkt een betrekkelijk gunstige bewijspositie voor die werkgever. Specifieke onderzoeksbevoegdheden heeft het fonds niet. De werkgever beschikt bovendien over de meest precieze gegevens van zijn onderneming. De rechtspraak komt bedrijfstakpensioenfondsen tegen die achtergrond dan ook (flink) tegemoet. Dat terwijl het fonds premies gebaseerd op een schatting kan invorderen.

Het eerste doel van dit artikel is in kaart brengen of – en op basis waarvan – een werkgever een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds moet informeren over zijn bedrijfsactiviteiten en zijn personeelsbestand. In het verlengde daarvan zal ik analyseren wat verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen doen en kunnen doen indien informatie ontbreekt. Die analyse is instructief voor verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen bij de beoordeling welke informatie zij kunnen verkrijgen en hoe te handelen bij het ontbreken van die informatie. Ook geeft die analyse werkgevers een beeld van de mogelijke gevolgen van niet of niet juist of volledig informeren. Het tweede doel van dit artikel is structuur aanbrengen in de rechtspraak over stelplicht en bewijslast in kwesties over de beoordeling of een werkgever valt onder de werkingssfeer van een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds. Deze structuur kan partijen betrokken bij degelijke procedures richting geven bij de afweging informatie te verstrekken en hun procespositie te bepalen.

Dit artikel verscheen eerder in Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 2019-3.