1 min read
Wetsvoorstel integere bedrijfsvoering zorgaanbieders lijkt er (nu echt) aan te komen
1 August 2022

In 2019 is het Wetsvoorstel integere bedrijfsvoering zorgaanbieders (“Wibz“) geïntroduceerd. Tot op heden is het wetsvoorstel nog niet verschenen, maar daar lijkt nu verandering in te komen. Op 29 juni jl. heeft de minister van Langdurige Zorg en Sport (“minister“) een brief aan de Tweede Kamer gestuurd betreffende de aanpak van niet-integere zorgaanbieders, waarin opnieuw aandacht wordt besteed aan de Wibz.

Wetsvoorstel integere bedrijfsvoering zorgaanbieders

Dit wetsvoorstel wordt relevant voor zorgaanbieders die zorg leveren op grond van de Wet langdurige zorg (“Wlz“) en de Zorgverzekeringswet (“Zvw“).

Het doel van de Wibz is tweeledig, namelijk:

  1. Het beter borgen van de integere bedrijfsvoering van zorgaanbieders door het aanscherpen van de publiekrechtelijke randvoorwaarden aan de bedrijfsvoering.
  2. Het externe toezicht door de Nederlandse Zorgautoriteit (“ NZa”) voorzien van extra handvatten om zorgaanbieders aan te spreken op hun verantwoordelijkheid voor een integere bedrijfsvoering.

Het wetsvoorstel zal bestaan uit een viertal onderwerpen. Ten eerste zullen er wettelijke normen in worden opgenomen voor de omgang met tegenstrijdige belangen. Het tweede onderwerp betreft het winstuitkeringsverbod, deze zal blijven gelden voor hoofdaannemers van intramurale zorg op grond van de Zvw en Wlz. In de Wibz komt de mogelijkheid om voorwaarden te stellen aan winstuitkeringen van onderaannemers van intramurale zorg en hoofd- en onderaannemers van extramurale zorg. De vraag blijft of deze mogelijkheid er daadwerkelijk komt en onder welke voorwaarden. Vorig jaar schreven wij al een artikel over dit wetsvoorstel in relatie tot winstuitkeringen in de zorg. Naast de reeds bestaande Wtza weigerings- en intrekkingsgronden in de o.a. de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg en Wet marktordening gezondheidszorg zal dit wetsvoorstel extra weigerings- en intrekkingsgrond bevatten om niet integere aanbieders en personen beter te kunnen afwenden. Tenslotte zien de algemene normen voor de interne bedrijfsvoering uit de Wibz ook op vastgoedtransacties door zorgaanbieders. Door deze algemene normen in de Wibz en het toezicht door de NZa daarop, wordt de toestemming die noodzakelijk was voorafgaand aan vastgoedtransacties afgeschaft.

Planning

De minister streeft ernaar om de internetconsultatie de tweede helft van dit jaar te kunnen laten plaatsvinden. Het streven is om de Wibz op 1 januari 2025 in werking te laten treden.