1 min read
Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen bij Tweede Kamer ingediend
17 April 2019

Na een internetconsultatietraject is op 7 maart 2019 het initiatiefwetsvoorstel Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen, van oppositiepartijen PvdA, GroenLinks, SP en 50Plus, bij de Tweede Kamer ingediend. De initiatiefnemers vinden dat het tegengaan van ongelijke beloning met de huidige wettelijke bepalingen niet afdoende mogelijk is en komen daarom met dit wetsvoorstel. 

Ondanks dat in de huidige wetgeving is vastgelegd dat geen onderscheid mag worden gemaakt tussen mannen en vrouwen in de arbeidsvoorwaarden, worden in de praktijk vrouwen voor hetzelfde werk nog steeds minder beloond dan mannen. Op grond van de huidige wetgeving moet de werknemer aantonen dat er sprake is van ongelijke beloning. De initiatiefnemers willen dit met het wetsvoorstel veranderen.

De verplichtingen zoals voorgesteld met dit wetsvoorstel richten zich tot de ondernemer die een onderneming in stand houdt waarin in de regel ten minste 50 personen werkzaam zijn. Hieronder een overzicht van de voorgestelde verplichtingen.

Certificeringsverplichting

  • De ondernemer moet een certificaat verkrijgen om aan te tonen dat vrouwen en mannen die arbeid verrichten van gelijke, of nagenoeg gelijke, waarde, gelijk beloond worden. Het certificaat wordt afgegeven voor een periode van drie jaar en kan telkens op aanvraag met een periode van drie jaar verlengd worden. Indien een werknemer meent dat er in diens nadeel onderscheid in loon wordt gemaakt en de ondernemer heeft geen certificaat, dan wordt vermoed dat die ondernemer in strijd met deze wet heeft gehandeld. Dat is een weerlegbaar vermoeden. De nog in te stellen certificeringsinstantie houdt een openbaar register bij waarin melding wordt gemaakt van de verlening, weigering, schorsing en intrekking van de certificaten. Aan de onderneming met minder dan 50 medewerkers wordt de mogelijkheid geboden een certificaat aan te vragen, verplicht is dat echter niet.

Rapportageverplichting

  • De ondernemer is verplicht om in het jaarverslaginformatie op te nemen over de verschillen in het loon tussen bij de onderneming werkzame vrouwen en mannen die arbeid van gelijke, of nagenoeg gelijke, waarde verrichten. Indien sprake is van ongelijk loon tussen vrouwen en mannen, dient de ondernemer aan te geven op welke wijze de verschillen in loon ongedaan gemaakt zullen worden. De onderneming die niet wettelijk verplicht is een jaarverslag te publiceren kan voor de publicatie van de gegevens een daarmee vergelijkbaar document gebruiken.

Inzage verschaffen in loongegevens

  • De ondernemer is verplicht werknemers inzage te geven in geanonimiseerde loongegevens van andere werknemers die gelijksoortige arbeid verrichten. Als er onverklaarbare verschillen blijken in het loon tussen mannen en vrouwen dan kan de werknemer een klacht indienen bij de ondernemer. De ondernemer dient de betrokken ondernemingsraad of het daarmee vergelijkbare medezeggenschapsorgaan direct op de hoogte te stellen van de klacht. Als de ondernemer niet binnen de termijn van twee maanden de klacht (naar behoren) afhandelt, dan kan de werknemer een klacht indienen bij het College voor de rechten van de mens, of naar de rechter stappen.

Sancties

Wanneer de onderneming niet langer aan de voorwaarden voor certificering voldoet of blijkt dat de gegevens bij de aanvraag van het certificaat onjuist of onvolledig waren, of ingeval de verlening van het certificaat om andere redenen onjuist was en de onderneming dit had behoren te weten, dan kan de Inspectie SZW, die toezicht houdt op de naleving van de in dit wetsvoorstel neergelegde verplichtingen, het certificaat schorsen of intrekken.

Op de volgende overtredingen kan de Inspectie SZW (daarnaast) een boete opleggen van maximaal EUR 83.000 (5e categorie); bij herhaling van de overtreding kan die boete verhoogd worden (bij één maal met 100% bij twee maal met 200%):

  • het niet in het bezit hebben van het certificaat,
  • het niet opnemen van de vereiste informatie in het jaarverslag,
  • het weigeren inzage te bieden in de geanonimiseerde gegevens van het loon op verzoek van een werknemer en
  • het niet informeren van de ondernemingsraad over ingediende klachten.

In het wetsvoorstel is een overgangstermijn van twee jaar opgenomen, zodat ondernemers de tijd hebben om eventuele beloningsverschillen weg te nemen en de certificering te regelen.

Nu volgt de behandeling in de Tweede Kamer. Of het wetsvoorstel daar zal worden aangenomen en of dit daarna ook door de Eerste Kamer zal gebeuren, valt nog te bezien. Wij houden u graag op de hoogte.

Voor meer informatie neemt u contact op met Cara Pronk.