1 min read
Update COVID-19: Het Paasakkoord uitgelicht
16 April 2020

Afgelopen vrijdag hebben belangenverenigingen van verhuurders en huurders in de retailsector in Nederland (IVBN, INretail, Vastgoed belang, Detailhandel Nederland en VGO), het ministerie van Economische Zaken en de leden van de commissie zakelijk vastgoed van de Nederlandse Vereniging van Banken (ABN AMRO, ING, Rabobank en Deutsche Bank) overeenstemming bereikt over een pakket aan (steun)maatregelen die de economische gevolgen van de Coronacrisis zoveel mogelijk evenwichtig moet verdelen tussen de betrokken partijen, zoals retailers (en hun aandeelhouders), verhuurders, banken en de overheid.

Dit zogenaamde Paasakkoord is bedoeld de betrokken partijen – in ieder geval voor de korte termijn – handvatten te bieden voor maatwerkoplossingen per retailer, per verhuurder en/of per locatie.

Het hele Paasakkoord is te lezen in bijgevoegde link.

Hieronder de hoofdlijnen van het Paasakkoord kort op een rij:

  • Een huuropschorting van drie maanden vanaf april 2020 voor retailers die kunnen aantonen een omzetverlies te lijden van minimaal 25% in april – mei – juni als gevolg van de Coronacrisis. Uitganspunt is dat bij het bepalen van omzetverlies wordt uitgegaan van offline omzet. Online omzet en het belang daarvan op de (totale) omzet is onderdeel van maatwerk. 

Let op: uitgangspunt bij het vaststellen van omzet(verlies) is dat de door retailers aan te leveren informatie volledig, controleerbaar en transparant dient te zijn;

  • De huuropschorting bedraagt minimaal 50% en kan – indien en voor zover mogelijk voor de verhuurder – oplopen tot bijvoorbeeld 75 of zelfs 100% (rekening houdend met proportionaliteit in grootte en draagkracht);
  • Vanwege complexiteit wordt maatwerk geadviseerd voor (i) internationale retailers, (ii) retailers met vestigingen en formules in het buitenland en (iii) retailers met een internationale aandeelhouder. Uitgangspunt hierbij is dat maatwerkafspraken alleen worden aangegaan bij een constructieve opstelling van de betreffende retailer;
  • Verhuurders (en financiers) maken in die periode geen gebruik van hun recht ontruiming te vorderen dan wel aanspraak te maken op bank- en/of concerngaranties (tenzij noodzakelijk om belangen te beschermen).

Het Paasakkoord veronderstelt een coöperatieve opstelling van de retailers. Dit geldt niet alleen voor de door de retailers aan te leveren informatie met betrekking tot het geleden omzetverlies (deze moeten volledig en controleerbaar zijn). Daarnaast wordt van de retailers verwacht dat zij zich – uiteraard binnen de richtlijnen van de overheid – maximaal zullen inspannen een spoedige en veilige (her)opening van hun winkels te bewerkstelligen. Bovendien veronderstelt het Paasakkoord dat retailers afzien van eenzijdige betalingsregelingen en dat zij  – zoveel mogelijk – de huurbetalingen blijven voldoen.

Bovengenoemde maatregelen zijn bedoeld als tijdelijke oplossing voor de korte termijn. Eind mei zal er een evaluatie plaatsvinden waarbij mogelijk vervolgafspraken voor de lange termijn zullen worden gemaakt en/of verder zullen worden uitgewerkt. Als oplossing voor de lange termijn kan worden gedacht aan een mogelijke kwijtschelding van de betalingsverplichtingen van de retailer als de daadwerkelijke impact na 3 maanden duidelijk is. Op dit moment geldt echter dat het nog te vroeg is hierover conclusies te trekken.

Mocht u in de tussentijd vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met ons Huurrecht team.