1 min read
Nieuwe Gedragscode Medische Hulpmiddelen per 1 januari 2022
27 December 2021

Stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen heeft een nieuwe Gedragscode Medische Hulpmiddelen (“GMH“) gepubliceerd die per 1 januari 2022 in werking treedt. De wijzigingen in de nieuwe GMH ten opzichte van de huidige versie zijn beperkt.

De GMH is een (zelfregulerende) gedragscode – en betreft geen wet- of regelgeving in formele zin – die nadere invulling geeft aan hoe leveranciers van medische hulmiddelen en partijen die betrokken zijn bij besluitvorming over de aanschaf en/of toepassing van medische hulpmiddelen op een zorgvuldige, transparante en verantwoorde wijze met elkaar omgaan.

Een van de onderwerpen die in de GMH centraal staat, is het verbod op gunstbetoon (en de uitzonderingen die daarop van toepassing zijn). Het verbod op gunstbetoon voor medische hulpmiddelen is ook wettelijk vastgelegd in de Wet medische hulpmiddelen en de Beleidsregels gunstbetoon Wet op de medische hulpmiddelen.

Sponsoring patiëntenorganisaties

De huidige GMH beschrijft al onder welke voorwaarden sponsoring van patiëntenorganisaties door leveranciers van medische hulpmiddelen is toegestaan. In aanvulling daarop beschrijft de nieuwe GMH dat patiëntenorganisaties ook mogen worden betaald voor hun dienstverlening aan hulpmiddelenleveranciers. De relevante bepalingen uit de GMH ten aanzien van betaling voor dienstverlening door zorgprofessionals zijn in dat geval van overeenkomstige toepassing.

Dat betekent onder andere dat de diensten een legitiem doel moeten hebben dat van betekenis is voor de hulpmiddelenleverancier en de afspraken over de dienstverlening schriftelijk moeten worden vastgelegd. Ook moet de vergoeding in redelijke verhouding staan tot de verleende diensten. Bij de wijze van vaststelling van de vergoeding voor patiëntenorganisaties dient zo veel als mogelijk aansluiting te worden gezocht bij de wijze waarop de vergoeding voor zorgprofessionals dient te worden vastgesteld (met inachtneming van de daarvoor geldende maximumtarieven) en bij hetgeen in het maatschappelijk verkeer voor deze dienstverleners gebruikelijk is en wordt geacht.

Honorering van dienstverlening door zorgprofessionals

Ook bevat de nieuwe GMH een aangepaste c.q. uitgebreide toelichting op de voorwaarden waaronder honorering van dienstverlening door zorgprofessionals is toegestaan. De maximumtarieven die als marktconform worden beschouwd, zijn verhoogd. De tarieven zullen bovendien jaarlijks zullen worden geïndexeerd. Verder voorziet de nieuwe toelichting in een uitgebreide uitleg over de juiste toepassing van de categorie-indeling van de verschillende zorgprofessionals.

U vindt de nieuwe GMH hier. De wijzigingen ten opzichte van de huidige GMH zijn daarin met gele markeringen herkenbaar gemaakt.