1 min read
Nieuw btw-besluit wijzigt regels voor belastbaarheid servicekosten, nutsvoorzieningen en zonnepanelen
20 December 2023

Vorige week is er nieuw beleid gepubliceerd waardoor de verschuldigdheid van btw op servicekosten, nutskosten en verhuur van zonnepanelen wijzigt. Deze wijzigingen kunnen een impact hebben op uw huidige werkwijze, zodat we u graag kort hierover informeren.

Het oude beleid was dat servicekosten die in rekening worden gebracht bij de verhuur van woningen het btw-regime van de verhuur volgen (btw-vrijgesteld). In het nieuwe beleid is dit niet langer het geval. Voortaan moet bekeken worden of:

(i)            elke huurder afzonderlijk of de huurders gezamenlijk de dienstverrichter kunnen kiezen; en

(ii)           de servicekosten afzonderlijk op de factuur worden vermeld.

Hierdoor dient per geval te worden getoetst of de voorwaarden vervuld worden. Het maakt daarbij overigens geen verschil of de huurders gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om een dienstverrichter te kiezen, de voorwaarde wordt reeds vervuld indien de huurder mag kiezen.  Als de voorwaarden vervuld worden, hebben de servicekosten betrekking op een separate prestatie en is de doorbelasting van de servicekosten in de basis belast met btw. Voorbeelden zijn schoonmaakkosten van algemene ruimtes, internetproviders of de kosten van een huismeester.

Doorgaans heeft de huurder niet of slechts zeer beperkt de mogelijkheid om een dienstverrichter te kiezen, met name ook omdat verhuurders de te verlenen leveringen en diensten, zeker bij complexgewijze verhuur, zelf in de hand willen houden, maar ook omdat verhuur van woonruimte en toegestane servicekosten aan gedetailleerde dwingendrechtelijke regels zijn onderworpen. Desalniettemin verdient het de aanbeveling om goed te kijken waar de huurder eventueel wel een keuzemogelijkheid heeft.

Nutsvoorzieningen
Uit het nieuwe beleid volgt dat de kosten die aan de huurder in rekening worden gebracht voor daadwerkelijk verbruikt water, warmte en koude belast zijn met btw (het maakt hierbij niet uit of de huurder verplicht is om bijvoorbeeld de warmte en koude af te nemen van de verhuurder).

In de gevallen waarin de nutsvoorzieningen nu vrijgesteld van btw in rekening gebracht worden, dient deze wijziging tijdig aangekondigd te worden, zodat hier in de voorschotbedragen (hetzij separaat bij een eigen meter hetzij via de servicekosten) rekening mee kan worden gehouden.

Een energieprestatievergoeding (de schriftelijke overeengekomen betalingsverplichting die de huurder met betrekking de kosten voor een door de verhuurder gegarandeerde energieprestatie van woonruimte als gevolg van een combinatie van energiebesparende en energieleverende voorzieningen aan die woonruimte moet voldoen) gaat op in de huur en is zodoende btw-vrijgesteld.

Dit wijkt af van de civielrechtelijke benadering van deze vergoeding waar de vergoeding niet wordt meegenomen in de (kale) huur, maar separaat (bij de aanvang of tussentijds) met bijbehorende garanties kan worden afgesproken.

Overigens is in dit kader goed om te weten dat ook de redelijkheid van een energieprestatievergoeding op verzoek worden getoetst door de huurcommissie, die op haar beurt toetst aan het Besluit energieprestatievergoeding huur. Daarnaast is het goed om te weten dat de verhuurder de huurder jaarlijks een overzicht moeten verstrekken van de in rekening gebrachte kosten en dat de verhuurder de huurder onder meer moet informeren over:

(i)            de netto warmtevraag van de woning (de voor de verwarming van de woning benodigde hoeveelheid kWh per m² per jaar);

(ii)           de op de woning op te wekken hoeveelheid duurzame energie; en

(iii)          de gemiddelden waarop de energieprestatievergoeding is gebaseerd.

Om verhuurders in de gelegenheid te stellen om eventuele wijzigingen door te voeren met betrekking tot de servicekosten en nutsvoorzieningen, mag de huidige praktijk tot 1 januari 2025 voortgezet worden.

Verhuur van zonnepanelen
Indien een verhuurder zonnepanelen en een woning verhuurt aan dezelfde huurder, is de verhuur van de zonnepanelen btw-vrijgesteld. Dit heeft voor zonnepanelen aangeschaft na 1 januari 2023 geen grote financiële impact, omdat zonnepanelen belast zijn met 0%. Echter, voor 2023 was in verband met de aanschaf 21% btw verschuldigd. In het beleid is zodoende een goedkeuring opgenomen dat de verhuur van zonnepanelen aangeschaft voor 1 januari 2023 btw-belast mag plaatsvinden tot de herzieningstermijn verstreken is.

Wij zijn u graag van dienst indien het vorenstaande aanleiding is om de bestaande huurcontracten te wijzigen. Het gehele besluit is terug te vinden via de volgende link: stcrt-2023-31602.pdf (officielebekendmakingen.nl)