1 min read
IGJ geeft inzage in haar toezicht op naleving van de Wet verplichte ggz
6 January 2020

Per 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking getreden. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet toe op de naleving van deze nieuwe wet. Onlangs heeft de IGJ het toetsingskader bij de Wvgzz gepubliceerd. In dit kader beschrijft de IGJ wat zij toetst bij haar toezicht op de Wvggz. Het toetsingskader is opgesteld in lijn met de toezichtvisie en de toezichtstrategie van de IGJ die eveneens vanaf 1 januari 2020 gelden.

Het toetsingskader gaat uit van 3 thema’s. Het eerste thema, het sturen op kwaliteit en veiligheid, is gericht op hoe de bestuurder en leidinggevenden ervoor zorgen dat zorgverleners goede en veilige zorg kunnen leveren. Het tweede thema, de deskundige zorgverlener, is gericht op de professionaliteit van de zorgverlener. Het derde thema, de persoonsgerichte zorg, richt zich op ondersteuning van het herstel en op bescherming van de rechtspositie van de cliënt. Aan ieder thema is een aantal normen gekoppeld, die gaan over de belangrijkste risico’s bij het verlenen van verplichte zorg. De normen zijn gebaseerd op de Wvggz, het Besluit verplichte ggz en de Regeling verplichte ggz. Bij het selecteren van de normen heeft de IGJ gekeken naar wat betrokken beroepsgroepen, wetenschappelijke verenigingen, brancheorganisaties en cliënten- en familieorganisaties belangrijk vinden.

 

De IGJ gebruikt het toetsingskader bij het incidententoezicht, het thematisch toezicht of tijdens een (risicogestuurd) inspectiebezoek. Hoe en op basis van welke informatie de IGJ zijn beoordeling uitvoert, wordt niet in het kader beschreven. Wel wordt aangegeven dat de IGJ hiervoor verschillende informatiebronnen kan gebruiken, zoals gesprekken met betrokkenen of door het zorgdossier in te zien. Ondanks dat de Wvggz gedetailleerd is en het toetsingskader ook een uitgebreide set normen kent, merkt de IGJ op dat het toezicht niet altijd in deze mate van detail zal worden uitgevoerd. In de eerste fase na inwerkingtreding wil de IGJ vooral agenderend, signalerend en stimulerend optreden en zal op de nieuwe onderdelen van de Wvggz niet direct strikt worden gehandhaafd. Op elementen uit de Wvggz die voor 2020 ook al onder de Wet Bopz golden, zal de IGJ handhaven zoals ze dat eerder al deed.

 Voor vragen over de Wvggz en/of het handelen van de IGJ, kunt u contact opnemen met Willemien Bischot of Corine Vernooij.