1 min read
Het coronavirus: wat zijn vitale bedrijven?
19 March 2020

De door de regering genomen beschermingsmaatregelen in strijd tegen het coronavirus houden onder andere in dat kinderopvang beschikbaar blijft voor personen die werken in cruciale beroepen of in de ‘vitale’ infrastructuur van Nederland. Wat is de vitale infrastructuur en wie bepaalt welke bedrijven gelden als ‘vitaal’?

In Nederland zijn er op dit moment ongeveer 100 bedrijven die vitale processen uitvoeren. Vitale processen zijn processen die bij uitval of verstoring tot ernstige maatschappelijke ontwrichting kunnen leiden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de drinkwatervoorziening, ICT/telecom en de inzet van de politie.

Elk ministerie is zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van een vitaliteitsbeoordeling op vitale processen die onder haar ministerie vallen. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) van het ministerie van Justitie en Veiligheid voert de regie en let daarbij op samenhang, efficiëntie en effectiviteit van weerbaarheid verhogende maatregelen, zodat de vitale infrastructuur wordt beschermd.

De beoordeling of een proces vitaal is, wordt gemaakt wanneer maatschappelijke ontwikkelingen (bijvoorbeeld veranderde dreigingen of risico’s en evaluaties van incidenten) daar aanleiding toe geven. De uitbraak van het coronavirus is zo’n risico.

De vitaliteitsbeoordeling wordt gemaakt op basis van impactcriteria, zoals economische schade en fysieke gevolgen. Bij de vitaliteitsbeoordeling wordt onderscheid gemaakt tussen twee categorieën vitaal, A en B. Uitval van processen uit de A-categorie heeft grotere potentiële gevolgen dan uitval van processen uit de B-categorie. Door dit onderscheid kan bij incidenten voorrang worden gegeven aan het in stand houden van bepaalde processen.

De NCTV beoordeelt op dit moment of vanwege de uitbraak van het coronavirus meer bedrijfsprocessen gekwalificeerd dienen te worden als ‘vitaal’. Bedrijven zoals toeleveranciers van zorg of van belangrijke farmacie die van mening zijn dat hun processen aangemerkt dienen te worden als vitaal, kunnen contact opnemen met de NCTV. Het aangemerkt worden als ‘vitaal’ kan ertoe leiden dat het bedrijf wellicht kan blijven functioneren in het geval van verdere beschermingsmaatregelen, zoals een volledige lockdown.