1 min read
Grenzen aan duurzaamheidsuitingen door pensioenfondsen
27 November 2023

Binnen de pensioenwereld groeit de aandacht voor duurzaam beleggen. Ook pensioenfondsen hebben de ambitie en verantwoordelij kheid om op de lange termij n een positieve impact te hebben op het klimaat. Een wij zigend wetgevingslandschap, waarin er meer aandacht is voor (rapportage over) duurzaamheid, draagt hieraan bij . Pensioenfondsen willen (en moeten) hierbij hun deelnemers informatie verstrekken en op de hoogte houden over duurzaamheid. In dat kader worden allerlei uitingen gedaan. Deze duurzaamheidsuitingen kennen verschillende verschij ningsvormen en kunnen onder meer worden gedaan op de website en in andere deelnemersinformatie, maar bij voorbeeld ook door middel van uitspraken van vertegenwoordigers van het pensioenfonds. Pensioenfondsen mogen over duurzaamheid niet zomaar alles zeggen en beloven: de grenzen aan hun duurzaamheidsuitingen worden in toenemende mate bepaald door de op hen van toepassing zij nde weten regelgeving en guidances van toezichthouders.

Duurzaamheidsuitingen
De uitingen van pensioenfondsen met betrekking tot duurzaamheid zijn in beginsel te verdelen in twee categorieën: wettelijk verplichte uitingen en niet-wettelijk verplichte uitingen. Onder ‘uitingen’ verstaan we alle informatie die een pensioenfonds verstrekt aan de deelnemers of anderszins openbaar maakt. De belangrijkste wettelijk verplichte duurzaamheidsuitingen vloeien voort uit de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).1 SFDR heeft grote impact op duurzaamheidsuitingen door pensioenfondsen. Kortgezegd moeten pensioenfondsen op grond van SFDR op hun website, in de precontractuele informatie aan de deelnemer en in het jaarverslag de door SFDR voorgeschreven duurzaamheidsinformatie opnemen. Dit betreft bijvoorbeeld de verplichting om informatie over de integratie van duurzaamheidsrisico’s in de beleggingsbeslissingsprocedure, en de gedragslijnen in dat kader, te publiceren op de website alsook in de precontractuele informatie van het pensioenfonds (zoals pensioen 1-2-3).2 SFDR heeft overigens niet alleen impact op de informatieverschaffing, maar ook op de onderliggende werkwijzen en processen: als een pensioenfonds uitlegt op welke wijze duurzaamheidsrisico’s worden meegenomen in de beleggingsbeslissingprocedure, moeten duurzaamheidsrisico’s uiteraard ook onderdeel zijn van het beleid, de werkwijze en de processen ten aanzien van de beleggingsbeslissingsprocedure.

Een voorbeeld van niet-wettelijk verplichte duurzaamheidsuitingen zijn de ambities voor de toekomst die pensioenfondsen uitspreken ten aanzien van duurzaamheid, bijvoorbeeld op hun website. Een dergelijke duurzaamheidsuiting is niet gestoeld op een wettelijke verplichting, maar komt voort uit een vrije keuze van het  pensioenfonds. De uitgesproken ambities kunnen bijvoorbeeld gerelateerd zijn aan de duurzaamheidsambities van bedrijven waarin pensioenfondsen beleggen.

2. Relevant juridisch kader

2.1 Pensioenwet
In beginsel dienen alle uitingen van pensioenfondsen,
en zo ook duurzaamheidsuitingen, te voldoen
aan de eisen die de Pensioenwet in dat kader stelt.