1 min read
De Wvggz in vogelvlucht
21 January 2020

Na een intensief wetgevingstraject is op 1 januari 2020 de Wet verplichte ggz (Wvggz) in werking getreden. Samen met de Wet zorg en dwang (WZD) vervangt de Wvggz de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ).

Met de Wvggz wordt gestreefd naar een balans tussen enerzijds het recht op lichamelijke integriteit van ieder individu en anderzijds de plicht van de overheid om burgers te beschermen en te voorzien van noodzakelijke medische zorg. Anders dan de Wet BOPZ stelt de Wvggz de behandeling van een persoon centraal en niet langer zijn opname. Met een aantal nieuwe interventiemogelijkheden kent de Wvggz een andere procedure voor de voorbereiding en uitvoering van verplichte zorg dan haar voorganger.

In deze presentatie wordt op hoofdlijnen ingegaan op de Wvggz en de gevolgen en verplichtingen die zij meebrengt voor zorgaanbieders en andere belangrijke hoofdactoren. Zo dienen zorgaanbieders een beleidsplan vast te stellen over de toepassing van verplichte zorg, gericht op het terugdringen en voorkomen van verplichte zorg en het zoeken naar alternatieven op basis van vrijwilligheid. Daarnaast dienen zorgaanbieders ten minste halfjaarlijks verantwoording af te leggen aan de IGJ in de vorm van een overzicht en een ondertekende analyse van verleende verplichte zorg.

Neem voor meer informatie over de inwerkingtreding en de gevolgen van de Wvggz en/of de WZD contact op met Willemien Bischot of Corine Vernooij.