1 min read
Staat van de veiligheid BRZO-bedrijven 2019
1 September 2020

Op 1 juli 2020 is weer het jaarlijkse rapport “Staat van de Veiligheid BRZO-bedrijven” gepubliceerd. Gebaseerd op de BRZO-inspecties en de handhavingsinformatie uit 2019 wordt daarin gerapporteerd over de mate van naleving van de BRZO-regelgeving van de 405 BRZO-bedrijven in Nederland. Uit het rapport valt het volgende op.   

Bevindingen ‘Staat van de Veiligheid BRZO-bedrijven 2019’

Het percentage BRZO-bedrijven dat in 2019 een overtreding heeft begaan (67%) is hoger dan in 2018 (57%). Ook het aantal overtredingen is gestegen. Die toename in overtredingen zit in de categorieën zware en middelzware overtredingen, terwijl het aantal lichte overtredingen juist is afgenomen. 

De zware overtredingen die de inspecties in 2019 hebben geconstateerd betroffen met name de aanwezigheid van niet-explosieveilige (mobiele) apparatuur in een gezoneerd gebied voor explosieve atmosferen. In deze explosiegevaarlijke zones moet de aanwezige apparatuur aan nadere veiligheidseisen voldoen.

Ook blijkt dat zich meer incidenten hebben voorgedaan met persoonlijke schade van werknemers tot gevolg. Het gaat om een stijging van maar liefst 54% ten opzichte van 2018. In het rapport is aangekondigd dat de overheid in gesprek zal gaan met de bedrijven hoe tot een daling van het aantal arbeidsongevallen kan worden gekomen.

Melden ongewoon voorval

In het rapport wordt net als de afgelopen jaren uitgebreid aandacht besteed aan het aantal meldingen van ongewone voorvallen. Het melden van dergelijke voorvallen is een verplichting die niet voortvloeit uit het BRZO, maar uit de Wet Milieubeheer (artikel 17.2). De verplichting tot het melden van dergelijke voorvallen geldt daarmee niet alleen voor BRZO-bedrijven.

De reden waarom dit onderwerp zo’n rol speelt in de afgelopen rapporten is dat ILT en zes BRZO-omgevingsdiensten bezig zijn met een onderzoek naar de oorzaken van ongewone voorvallen om daarmee het risico op nieuwe incidenten te kunnen verkleinen. Ook was het de bedoeling om in 2019 een leidraad of afwegingskader te ontwikkelen waarin inzichtelijk wordt gemaakt welke voorvallen gemeld moeten worden en welke informatie daarover verstrekt moet worden. Een document waar  veel bedrijven behoefte aan zullen hebben nu de beoordeling wanneer een dergelijke melding moet worden gedaan in de praktijk de nodige vragen oplevert.

Het aantal bedrijven dat geen melding deed is  volgens de instanties nog steeds fors te laag (in 2019 deden 51% van de BRZO-bedrijven een melding). Ook was de kwaliteit van de meldingen niet afdoende voor het afronden van het onderzoek. Dit moet niet alleen een zorg voor de instanties die het onderzoek verrichten opleveren, maar ook voor de betreffende bedrijven zelf. Het niet doen van een melding ongewoon voorval of het doen van een melding die niet aan de eisen voldoet levert namelijk een strafbaar feit op.

Het melden en het verbeteren van de kwaliteit van de meldingen wordt daarom door deze instanties gestimuleerd en ook zullen zij onderzoeken wat de reden is dat er geen meldingen worden gedaan, zo meldt het rapport. Bedrijven wees dus alert.

Heeft u vragen over het BRZO of het melden van ongewone voorvallen, neem dan contact met ons op.

Luister de Compliance & Handhaving Podcast #3: Health & Safety – Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO)