1 min read
New Dutch tax policy report emphasizes need for stable Dutch tax environment
22 February 2024

Last week a Dutch independent working group consisting of top public service officials released a comprehensive report (click here, available in Dutch only) with recommendations to enhance the Dutch tax system. These recommendations may be used by political parties during the current formation of our new Dutch government. The report emphasizes the need for a stable tax environment to maintain the Netherlands’ competitive business climate, which has lately become a topic of discussion in the Netherlands. The report provides both suggestions for loosening of certain tax rules as well as further tightening.

We have summarized the key recommendations below:

 • EU-harmonization of the expat regime, especially the 30%-ruling, to maintain its benefits for the business climate, urging EU-level alignment and discouraging unilateral limitations.
 • Loosening of the 30%-ruling requirements:
  • Reversal of the 2024-tightening of the 30%-ruling;
  • Introduction of a 35%-25%-15% approach (exemption of 30% in first 20 months, 25% in second 20 months en 15% in the last 20 months);
  • Increase of the salary cap from EUR 233,000 to EUR 500,000;
  • Decrease the base salary condition to modal wage (approx. EUR 40,000);
 • Loosen tax depreciation rules to allow for a higher depreciation of owner-occupied buildings, i.e. to 50% (currently: 100%) of the value determined by the Valuation of Immovable Property Act.
 • Introduction of a flat corporate income tax rate of 24%, eliminating the current dual-rate system to align with the European average and enhance competitiveness.
 • Introducing a refundable tax credit for technology firms, merging existing incentives into a simpler system compliant with Pillar Two rules, focusing on non-profit-dependent benefits.
 • Adjustment of the ATAD earnings stripping rule by raising the EBITDA cap to 25% (currently 20%) while reducing the deductible threshold from EUR 1,000,000 to EUR 500,000, which should increase a more equal treatment of equity and debt for Dutch tax purposes.
 • Suggesting a special tax credit for stock options in start-ups and scale-ups to make this remuneration form more appealing.

The report provides welcome suggestions and underscores the importance of a sound tax policy for a strong business environment and suggests that these measures could be integrated into the new government’s coalition agreement.

We invite you to reflect on the implications of these recommendations for your industry or sector. For those interested in a deeper exploration of our findings or in discussing their potential impact further, we welcome your inquiries. Please feel free to contact us through the provided channels.

Vorige week heeft een Nederlandse onafhankelijke werkgroep bestaande uit topambtenaren een uitgebreid rapport uitgebracht (klik hier, alleen beschikbaar in het Nederlands) met aanbevelingen om het Nederlandse belastingstelsel te verbeteren. Deze aanbevelingen kunnen door politieke partijen worden gebruikt tijdens de huidige vorming van onze nieuwe Nederlandse regering. Het rapport benadrukt de noodzaak van stabiel fiscaal beleid om het concurrerende bedrijfsklimaat van Nederland te handhaven, wat recentelijk een onderwerp van discussie is geworden in Nederland. Het rapport biedt zowel suggesties voor het versoepelen van bepaalde belastingregels als voor verdere aanscherping.

We hebben de belangrijkste aanbevelingen hieronder samengevat:

 

 • EU-harmonisatie van het expatregime, met name de 30%-regeling, om de voordelen voor het bedrijfsklimaat te behouden, met aandrang op EU-niveau afstemming en het ontmoedigen van unilaterale beperkingen.
 • Versoepeling van de vereisten voor de 30%-regeling:
  • Terugdraaien van de aanscherping in 2024 van de 30%-regeling (de ‘Motie-Omtzigt’);
  • Introductie van een 35%-25%-15% benadering (vrijstelling van 30% in de eerste 20 maanden, 25% in de tweede 20 maanden en 15% in de laatste 20 maanden);
  • Verhoging van het salarisplafond van EUR 233.000 naar EUR 500.000;
  • Verlaging van de salarisvoorwaarde naar modaal loon (ongeveer EUR 40.000);
 • Versoepelen van de fiscale afschrijvingsregels om een hogere afschrijving van gebouwen in eigen gebruik toe te staan, d.w.z. tot 50% (momenteel: 100%) van de WOZ- waarde.
 • Introductie van een vlak tarief in de vennootschapsbelasting van 24%, waarmee het huidige systeem met twee tarieven wordt afgeschaft om in lijn te komen met het Europese gemiddelde en de concurrentiepositie te verbeteren.
 • Introductie van een restitueerbaar belastingkrediet voor technologiebedrijven, door bestaande stimuleringsmaatregelen samen te voegen in een eenvoudiger systeem dat voldoet aan de regels van Pijler Twee (de minimumbelasting van 15%).
 • Aanpassing van de ATAD-regel voor renteaftrekbeperking door het EBITDA-plafond te verhogen naar 25% (momenteel 20%) en tegelijkertijd de aftrekdrempel te verlagen van EUR 1.000.000 naar EUR 500.000, wat zou moeten leiden tot een meer gelijke behandeling van eigen vermogen en schulden voor de Nederlandse belastingdoeleinden.
 • Voorstellen van een speciaal belastingkrediet voor aandelenopties in start-ups en scale-ups om deze beloningsvorm aantrekkelijker te maken.

 

Het rapport biedt welkome suggesties en onderstreept het belang van een degelijk belastingbeleid voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat en suggereert dat deze maatregelen kunnen worden geïntegreerd in het regeerakkoord van onze toekomstige regering.

Graag nodigen wij u uit om na te denken over de implicaties van deze aanbevelingen voor uw branche of sector. Mocht u geïnteresseerd zijn in nadere duiding of details over de genoemde maatregelen, neem gerust contact met ons op via onderstaande contacten.

Back
New Dutch tax policy report emphasizes need for stable Dutch tax environment