1 min read
Hoofdlijnenakkoord – overzicht fiscale maatregelen
17 May 2024

In het beknopte hoofdlijnenakkoord, dat op 16 mei 2024 is gepubliceerd, hebben de vier formerende partijen diverse fiscale maatregelen aangekondigd, die voor zowel het bedrijfsleven als particulieren gevolgen gaan hebben. Hieronder vindt u een overzicht van de fiscale maatregelen en relevante non-fiscale maatregelen.

Bedrijven en ondernemers:

 • Extra verlaging van de mkb-winstvrijstelling gaat niet door, blijft op 12,7%.
 • Box 2 tarief van 33% (2024) naar 31% (2025).
 • Renteaftrekbeperking voor VPB aangepast van 20% EBITDA naar 25% EBITDA.
 • Voorgenomen afschaffing inkoopfaciliteit in de dividendbelasting teruggedraaid.
 • Beperking giftenaftrek VPB en geven uit de vennootschap.
 • Voortzetting wetsbehandeling (VBAR) voor zzp’ers.
 • Mogelijke aanpassing 30%-regeling.

Particulieren:

 • Mogelijke introductie van derde belastingschijf in IB.
 • Onbekende verlaging Box 3 tarief.
 • Beperking giftenaftrek, eerst in 2025 en vervolgens onderscheid tussen gewone en periodieke giften vervalt in 2028.
 • Geen wijziging hypotheekrenteaftrek en eigenwoningforfait.
 • Verhoging kindgebonden budget en huurtoeslag.
 • Niet-indexeren kinderopvangtoeslag (maximum uurprijs) in 2026.
 • Stopzetten SEPP (aanschafsubsidies elektrische auto) per 2025.

Btw en accijns:

 • Afschaffen verlaagd btw-tarief voor logies (behalve kampeerterreinen) in 2026.
 • Afschaffen verlaagd btw-tarief voor culturele goederen en diensten (behalve dagrecreatie en bioscopen) in 2026.
 • Lager accijnstarief voor rode diesel voor landbouw vanaf 2027.
 • Huidige accijnsverlaging op brandstoffen verlengd tot en met 2025.

Overig:

 • Verhogen AWF-premie hoog (flex- en vaste contracten) met 0,1% in 2026.
 • Verlaging 1e en 2e schijf energiebelasting op aardgas.
 • Geen verhoging 3e, 4e en 5e schijf energiebelasting op aardgas.
 • Invoeren circulaire plastic heffing in 2028.
 • Verhoging kansspelbelasting van 30,5% naar 37,8%.
 • Verdere stappen in afbouwen onwenselijke fiscale regelingen en constructies.
 • Vliegbelasting gedifferentieerd naar afstand.

Non-fiscaal maar relevant:

 • Compensatie transitievergoeding beperkt tot kleine werkgevers.
 • Afschaffen salderingsregeling voor zonnepanelen voor kleinverbruikers in 2027.
 • Voorstel tot schrappen toetsingsverbod in art. 120 GW.
 • Voorstel tot invoering grondwettelijk hof.
 • Aanmanings- en incassokosten overheid fors omlaag; “recht op het maken van fouten”.
 • Stelselherziening kinderopvang (bijna gratis) wordt doorgezet.

Van Doorne houdt de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten. Voor meer informatie over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Rob de Win, Jan Roeland, Sjoerd Stokmans of Daniëlle Westerhoff.

Terug
Hoofdlijnenakkoord – overzicht fiscale maatregelen