1 min read
Het einde van de Brexit transitieperiode; gevolgen voor mededingingsrecht en bedrijven
11 February 2021

Op 1 januari 2021 eindigde de transitieperiode, die was ingegaan na de Brexit.  Dit betekent dat het Verenigd Koninkrijk officieel haar status als EU- lidstaat kwijt is. Voor zowel het mededingingsrecht als voor bedrijven brengt dat gevolgen met zich mee.

Wat is er veranderd sinds 1 januari 2021? 

Allereerst, is de Competition and Markets Authority (CMA) niet langer bevoegd om inbreuken op het Europese mededingingsrecht in het Verenigd Koninkrijk te onderzoeken of te handhaven. Wel blijven de Europeesrechtelijke mededingingsregels van toepassing op Britse ondernemingen indien het gedrag van de onderneming gevolgen heeft voor de Europese interne markt. Dit betekent dat Britse ondernemingen zich dus alsnog aan de Europese mededingingsregels moeten houden. Dat geldt ook andersom – Europese ondernemingen die in het Verenigd Koninkrijk actief zijn, zullen zich niet alleen moeten houden aan de Europese regels, maar moeten ook  het Britse mededingingsrecht in acht nemen.  

Wat zijn de praktische gevolgen?

De CMA heeft in november 2020 richtsnoeren over haar functioneren  na Brexit gepubliceerd. Dit document verschaft enige duidelijkheid over de situatie die na 1 januari geldt. Zo staat beschreven dat de Europese Commissie exclusief bevoegd blijft voor wat betreft de zaken die zijn ingeleid tijdens de overgangsperiode. Dit betekent dat de CMA deze zaken niet langer mag onderzoeken, maar wel de Europese Commissie zal blijven bijstaan in haar onderzoeken. Voor wat betreft nieuwe zaken,  geldt dat er zowel door de CMA als de Europese Commissie onderzoeken kunnen worden ingesteld. Daarbij is echter van belang dat de Europese Commissie geen invallen (dawn raids) meer kan doen in het Verenigd Koninkrijk.

Voor bedrijven is belangrijk dat transacties die onderworpen zijn aan een onderzoek door de Europese Commissie, mogelijk ook bij de CMA moeten worden gemeld. Clementieverzoeken die worden ingediend bij de Europese Commissie kunnen daarnaast niet langer gedragingen in het Verenigd Koninkrijk omvatten. Daarvoor moet dan een apart clementieverzoek worden ingediend.

Het Britse mededingingsrecht is vooralsnog inhoudelijk nog niet veel veranderd. Zo blijven, bijvoorbeeld, de meeste groepsvrijstellingen uit het Europese recht behouden in het Britse mededingingsrecht. Ook blijven de rechtsbeginselen, zoals neergelegd in de VWEU, en uitgewerkt door het Hof van Justitie, in de Britse rechtspraak en door Britse toezichthouders in beginsel relevant. De meeste al bestaande richtsnoeren van de CMA blijven ook nog steeds van toepassing. 

Wat komt hierna?

Het is moeilijk te voorspellen of er in de toekomst veranderingen zullen worden doorgevoerd in het Britse mededingingsrecht.  Het is in ieder geval wel een mogelijkheid waar Europese bedrijven, die actief zijn in het Verenigd Koninkrijk, rekening mee moeten houden.