1 min read
WNT: actualisaties normenkader voor 2023 gepubliceerd
9 November 2022

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft recent de sluitstukken van het normenkader voor 2023 vastgesteld: de wijziging van de Uitvoeringsregeling WNT en de Beleidsregels WNT 2023. Het bij de WNT behorende normenkader, waar de Uitvoeringsregeling WNT en de Beleidsregels WNT onderdeel van uitmaken, wordt jaarlijks geactualiseerd.

Naast enkel technische verbeteringen, wordt met de actualisatie van de Uitvoeringsregeling WNT in 2023 de regeling ten aanzien van de verantwoordingsvrijstelling voor kleine WNT-instellingen aangepast aan de loonontwikkeling van de afgelopen jaren. Het bedrag van de verantwoordingsvrijstelling was sinds 2018 niet aangepast. Als gevolg van de contractuele loonkostenstijgingen in de afgelopen jaren, zouden steeds minder kleine WNT-instellingen met geringe risico’s op WNT-overtredingen in aanmerking komen voor de vrijstelling. In de toelichting spreekt de Minister van BZK de intentie uit om vanaf nu bij de jaarlijkse herziening van de Uitvoeringsregeling WNT steeds te bezien of het bedrag van de verantwoordingsvrijstelling moet worden verhoogd. 

Daarnaast wordt in de actualisatie van de Uitvoeringsregeling WNT de openbaarmakingsverplichting voor WNT-instellingen die deel uitmaken van een groep van rechtspersonen verduidelijkt. Met de wijziging wordt verduidelijkt dat als er binnen een groep voor wordt gekozen de WNT-verantwoording op te nemen in de geconsolideerde jaarrekening van de groep of in de enkelvoudige jaarrekening van een van de andere rechtspersonen in de groep, de verantwoording wel alsnog herleidbaar moet zijn naar iedere individuele WNT-instelling. Dit betekent dat van elke topfunctionaris van een of meerdere WNT-instellingen binnen de groep, uitgesplitst naar individuele WNT-instelling de bezoldiging en de uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband per dienstverband moeten worden verantwoord. Daarnaast moet de totale bezoldiging van elke topfunctionaris met een andere functie bij een ‘gelieerde rechtspersoon’ (artikel 1.1 sub m WNT) dan wel met een nevenfunctie bij dezelfde WNT-instelling worden verantwoord. Zo moet ook worden verantwoord welke vergoeding tussen de rechtspersonen onderling worden betaald voor de functievervulling van een topfunctionaris. 

Blijkens de toelichting Volgens de Minister van BZK is de verduidelijking nodig, omdat in de praktijk niet altijd op de juiste wijze uitvoering is gegeven aan de verantwoordingsverplichtingen in groepsverband. Als voorbeeld wordt de zorgsector genoemd. Bij navraag bij in de zorgsector betrokken accountants bleek dat zij het vraagstuk anders uitlegden en van mening waren dat ook zonder een afzonderlijke verantwoording per WNT-instelling binnen een groep, de regeling juist werd toegepast. Als gevolg van de ingevoerde verduidelijking zullen zorginstellingen met meerdere WNT-instellingen binnen een groep, vanaf 2023 diens verantwoording hierop moeten aanpassen. 

Tot slot heeft de Minister van BZK de Beleidsregels WNT 2023 vastgesteld. De beleidsregels bestaan uit voorschriften voor een betere uitvoering van de WNT voor instellingen en accountants. Inhoudelijk zijn de beleidsregels niet gewijzigd ten opzichte van de Beleidsregels 2022. 

Wilt u meer weten over de WNT? Neem dan contact op met Willemien Bischot of Lieke Bartelsman.