1 min read
Wetsvoorstel winstuitkering medisch specialistische zorg ingetrokken Opmaat naar uniforme regels omtrent winstuitkering?
29 October 2019

Minister Bruins voor Medische Zorg en Sport heeft het wetsvoorstel ingetrokken dat dividenduitkering in de medisch specialistische zorg onder voorwaarden mogelijk zou maken. Het wetsvoorstel dat beoogde om investeringen van risicodragend kapitaal aantrekkelijker te maken stond al geruime tijd in de wacht.

De intrekking volgt op de brief van 9 juli jl., waarin de Minister aankondigde dat – voordat een verruiming van de mogelijkheden voor dividenduitkering aan de orde kan zijn – eerst verdere verbeteringen moeten worden gerealiseerd in het inzicht in de kwaliteit van zorg. In deze brief kondigde de Minister tevens aan voorwaarden te willen verbinden aan het mogen uitkeren van dividend in de extramurale zorg (waar dividenduitkering wettelijk is toegestaan). Onder meer zouden deze voorwaarden kunnen variëren per deelsector en zou worden bezien of een norm geïntroduceerd zou moeten worden voor een maatschappelijk maximaal aanvaardbare dividenduitkering.

Het is niet uitgesloten dat deze aangekondigde voorwaarden ook betrekking zullen hebben op de medisch specialistische zorg, waarmee dividenduitkeringen in de medisch specialistische zorg alsnog – onder die voorwaarden – mogelijk gemaakt zouden kunnen worden. De Minister geeft namelijk (ook) als reden voor de intrekking van het wetsvoorstel dat hij daarmee niet vooruit wil lopen en “Zowel dit wetsvoorstel als de wetgeving die momenteel wordt voorbereid strekt immers tot het stellen van voorwaarden aan dividenduitkering door zorgaanbieders”.

De voorwaarden omtrent dividenduitkering vormen een onderdeel van een door de Minister aangekondigd pakket van aanvullende maatregelen dat ertoe strekt om zoveel mogelijk te voorkomen dat organisatorische en/of financiële constructies worden gehanteerd die doelmatige besteding van zorggeld in gevaar brengen. De Minister zegt de Tweede Kamer rond de jaarwisseling te zullen informeren over de hoofdlijnen van deze maatregelen en het verdere proces van wetgeving. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Voor meer informatie over de ontwikkelingen rondom winstuitkering in de zorg kunt u contact opnemen met Dimitri van Hoewijk en Nick Suurmond.