1 min read
Wetsvoorstel 'Invloed van zorgverleners' aangenomen in Tweede Kamer
18 May 2022

Op 4 december 2020 dienden de leden Ellemeet (GroenLinks) en Veldman (VVD) een voorstel in tot wijziging van de Wkkgz in verband met de invloed van zorgverleners. Het doel van het wetsvoorstel is ”Het verbeteren van kwaliteit van zorg door invloed van zorgverleners op zorginhoudelijk beleid en het primaire proces van zorgverlening.”  Een van de onderliggende gedachten bij dit initiatiefwetsvoorstel is dat zorgverleners vanuit hun eigen professionele expertise in de positie worden gebracht om mee te praten over de zorgverlening van de organisatie waardoor de kwaliteit van zorg daardoor ook zal toenemen. 

Wijziging Wkkgz

Aan artikel 3 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (“Wkkgz”) wordt een tweede lid toegevoegd. Daaruit volgt de verplichting voor een zorgaanbieder om zorgverleners in de gelegenheid te stellen om invloed uit te oefenen op zijn beleid dat direct van belang is voor hun bijdrage aan het verlenen van goede zorg. Dit betreft een open norm waar de zorginstelling zelf invulling aan dient te geven. In de rechtspraak zal uiteindelijk moeten gaan blijken wat wordt verstaan onder ‘invloed’ in het kader van artikel 3 lid 2 Wkkgz.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat toezien op de wettelijke opdracht die werkgevers invloed van zorgverleners binnen hun organisaties op het beleid en de wijze van zorgverlening een plek geeft.

Betekenis voor de praktijk

De initiatiefnemers hebben gekozen om de focus te richten op verpleegkundigen en verzorgenden, omdat volgens hen de invloed van deze professionals ten opzichte van de andere groepen zou achterlopen. De invloed uit het wetsvoorstel gaat daarentegen niet slechts voor voornoemde zorgverleners gelden, maar voor alle zorgverleners in de zin van de Wkkgz. Volgens de wetgever moeten alle zorgverleners vanuit hun professionele expertise invloed kunnen uitoefenen op het zorginhoudelijke proces en de wijze waarop zorg wordt verleend. Onder zorgverleners zoals bedoeld in de Wkkgz vallen bijvoorbeeld ook fysiotherapeuten, anesthesiemedewerkers en psychologen.

Bij veel zorginstellingen is de invloed en medezeggenschap van zorgverleners al goed geborgd, waardoor deze wetswijziging geen of weinig veranderingen mee zal brengen. De medezeggenschap van zorgverleners volgt namelijk ook uit de Governancecode Zorg. Daarin staat dat professionals invloed kunnen hebben op het beleid dat hen raakt in de dagelijkse beroepsuitoefening, maar ook betrokken worden bij de beleidskeuzes over ‘de zorg van morgen’ . Deze verplichting toont wezenlijke gelijkenissen met de zojuist aangenomen wetswijziging door de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel zal een aanleiding zijn voor zorginstellingen om zich te bezinnen op de wijze waarop ze de invloed van de zorgverleners hebben vormgegeven en of deze wijze aanpassing behoeft.

Status

Op 17 mei 2022 is dit wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer met een ruime meerderheid van stemmen. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer.

Wij zullen u informeren op het moment dat het wetsvoorstel is aangenomen door de Eerste Kamer. Mocht u vragen hebben over welke gevolgen dit heeft voor uw instelling of hoe u dit het beste vorm kunt geven binnen uw organisatie? Neem dan contact met ons op, wij informeren u graag.