1 min read
Wet bestuur en toezicht rechtspersonen treedt 1 juli 2021 in werking
4 January 2021

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) beoogt de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen te verbeteren. Een aantal wetsartikelen op het gebied van bestuur en toezicht, dat nu alleen van toepassing is op de BV en de NV, zal ook van toepassing worden op deze rechtspersonen. Verder bevat de Wbtr nieuwe regels met betrekking tot de aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen bij een onbehoorlijke taakvervulling.

De aanleiding voor de Wbtr is onder meer een reeks van incidenten op het gebied van governance in de semipublieke sector, waaronder ook de energie sector. De Wbtr is het sector-overschrijdend antwoord van de wetgever hierop. 

Met de Wbtr wordt de taakstelling van bestuurders en commissarissen van verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen en het daarmee verband houdende aansprakelijkheidsregime in de wet vastgelegd en op onderdelen aangescherpt. Daarnaast beoogt de Wbtr de regelgeving voor bestuurders van rechtspersonen te uniformeren.

De Wbtr zal op 1 juli 2021 in werking treden. De wet heeft onmiddellijke werking, met dien verstande dat voor sommige onderwerpen een overgangsregeling bevat om aan de bestaande praktijk tegemoet te komen. Bestuurders en toezichthouders doen er dus verstandig aan zich goed voor te bereiden en tijdig voor 1 juli 2021 advies in te winnen. Dan kan worden bezien of een statutenwijziging of een eventuele aanpassing van reglementen en interne procedures nu of op termijn noodzakelijk of gewenst zijn.

Enkele belangrijke elementen van de Wbtr zijn voor u samengevat in bijgaand overzicht, waarin wij u tevens enkele praktische handreikingen doen: