1 min read
Verzekeraar moet aan commissarissen Imtech verweerkosten vergoeden tegen claims curatoren
30 March 2020

De verzekeraar is gehouden op de voet van de polis dekking te verlenen voor de up front kosten, tenzij de verzekeraar op voorhand feiten en omstandigheden stelt en, bij betwisting, aannemelijk maakt, op grond waarvan hoogstwaarschijnlijk is dat een dekkingsaanspraak uiteindelijk niet zal worden aangenomen.

Deze noot verscheen in Jurisprudentie Onderneming & Recht 18-02-2020, afl. 2.

Het is niet aannemelijk dat eisers (de commissarissen) niet bereid zijn de informatie te verstrekken die de verzekeraar nodig heeft om mee te denken over de vraag hoe het best op de stukken van de curator kan worden gereageerd en hoe het verweer moet worden ingericht. De verzekeraar kan op die informatie echter pas aanspraak maken nadat zij heeft laten weten dat zij inziet dat er sprake is van een (in beginsel) onder de polis vallend aansprakelijkheidsstellingsrisico dat noopt tot reactie en bereid is om ten aanzien van die informatie de gevraagde vertrouwelijkheid te betrachten.

De informatievraag die de verzekeraar tot op heden heeft gearticuleerd, lijkt vooral erop gericht te zijn geweest de portemonnee zo effectief mogelijk dicht te houden. Dat is geen houding die de verzekeraar onder een polis als de onderhavige past. Bij dit laatste verdient opmerking dat de verzekeraar geen enkele deugdelijke aanwijzing heeft gesteld dat de commissarissen van de in de stukken als fraude van Imtech betitelde malversaties ten tijde van het plaatsvinden weet hadden of dat aan hen in verband daarmee anderszins een relevant verwijt kan worden gemaakt.

De bewering van de verzekeraar dat “de commissarissen gedekt door een vrijwaring van Imtech zijn meegegaan in de strategie van Imtech om deze informatie achter te houden en de verzekeraars te bewegen om te schikken”, waarmee “de opzet op misleiding is gegeven”, miskent dat de commissarissen zich ter zake in een lastige positie moeten hebben bevonden, nu hun toezichthoudende verantwoordelijkheid immers ook geacht moet worden in te sluiten dat zij het nodige dienden te doen om de onderneming van Imtech voor de ondergang te behoeden. De opstelling van de commissarissen is stellig een relevant punt van nader onderzoek, maar beslist geen grond om hen op voorhand in de kou te laten staan.