1 min read
Verlenging van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud
20 May 2020

Woensdag heeft minister Koolmees de Tweede Kamer geïnformeerd over het Noodpakket 2.0 in verband met de coronacrisis. Onderdeel van dit noodpakket is de verlenging van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) voor een periode van 3 maanden (juni, juli en augustus). De tekst van de regeling is nog niet gepubliceerd. Daarnaast maakte de minister  enkele wijzigingen bekend in het eerste tijdvak van de NOW (de NOW 1.0).

Het doel van de verlenging van de NOW (de NOW 2.0) is ongewijzigd ten opzichte van de NOW 1.0: het voor werkgevers met een terugval in de omzet van ten minste 20% mogelijk maken om zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden. Werkgevers die te maken hebben met ten minste 20% verwacht omzetverlies kunnen bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten over de periode juni, juli en augustus 2020 aanvragen, ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom (afhankelijk van het omzetverlies). De bedoeling is het aanvraagtijdvak voor de NOW 2.0 per 6 juli 2020 open te stellen. Aanvragen kunnen dan worden ingediend tot en met 31 augustus 2020.   

De belangrijkste wijzigingen van de NOW 2.0 ten opzichte van de NOW 1.0 zetten we hierna kort voor u op een rij:

  • De referentiemaand voor de loonsom (waarop de compensatie gebaseerd wordt) wijzigt van januari naar maart 2020.
  • Aanvragen staan open voor werkgevers die de NOW 1.0 hebben aangevraagd, maar ook voor werkgevers die dat nog niet gedaan hebben.
  • De ‘boete’ die onder de NOW 1.0 geldt (bij bedrijfseconomisch ontslag wordt de subsidie met 150% van de loonsom van de betrokken werknemers gekort), zal onder de NOW 2.0 aanzienlijk worden verminderd. Onder de NOW 2.0 wordt de subsidie nog slechts met 100% van de loonsom van de betrokken werknemers gekort.
  • Als de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) geldt, dan moet de werkgever verklaren dat hij gedurende een periode van 4 weken zal overleggen met de vakbonden over de voorgenomen ontslagen en de aanvraag voor ontslag niet eerder zal indienen dan 4 weken nadat de WMCO-melding is gedaan.
  • Een werkgever die een beroep doet op de NOW 2.0 mag geen dividend of bonussen uitkeren, of eigen aandelen inkopen over 2020, tot en met de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Bij bonussen geldt dit alleen voor het bestuur en de directie en niet voor het overige personeel. Deze verplichtingen zullen alleen gelden voor werkgevers die een subsidiebedrag ontvangen waarvoor een accountantsverklaring is vereist.
  • Werkgevers worden onder de NOW 2.0 verplicht om een inspanningsverplichting te leveren om hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen.
  • De forfaitaire opslag wordt in de NOW 2.0 verhoogd van 30% naar 40% om bedrijven ook tegemoet te komen in andere kosten dan loonkosten.

De belangrijkste wijzigingen die zojuist bekend zijn gemaakt in NOW 1.0 zijn de volgende:

  • In de NOW 1.0 wordt de subsidie bij de berekening van het voorschot gebaseerd op de loonsom over januari. Als de werkgever in januari een 13de maand heeft uitgekeerd, is deze maand echter niet representatief. Daarom zal een eventuele 13de maand uit de loonsom worden ‘gefilterd’.
  • Voor seizoenswerk wordt een aanpassing gedaan in de NOW 1.0. Bij werkgevers met een hogere gemiddelde loonsom in maart t/m mei dan in januari, wordt de vaststelling van de uiteindelijke subsidie gebaseerd op de gemiddelde loonsom over maart t/m mei in plaats van over januari. Als de loonsom na maart verder gestegen is, wordt dit echter niet meegerekend en wordt de loonsom van maart als maximum gehanteerd. De aanpassing wordt automatisch toegepast voor werkgevers waarvoor dit gunstig uitpakt.
  • Er komt een speciale regeling voor ondernemingen die een andere onderneming hebben overgenomen. Normaal gesproken wordt voor het berekenen van het omzetverlies een vergelijking gemaakt met de omzet over heel 2019. Bij ondernemingen die een andere onderneming hebben overgenomen kan de omzet, in afwijking hiervan, worden vergeleken met de periode vanaf de overname. Bovendien kan een onderneming die een andere onderneming heeft overgenomen en daardoor in januari geen representatieve loonsom heeft, de hierboven genoemde loonsombepaling voor seizoensbedrijven toepassen. Voorwaarde is wel dat de loonsom in de periode maart t/m mei 2020 hoger is dan 3 maal de loonsom van januari.

Wij zullen u zodra de tekst van de NOW 2.0-regeling en de nieuwe NOW 1.0-regeling gepubliceerd is, via onze website uitgebreider informeren. Bij vragen vernemen we uiteraard graag van u.