1 min read
Maatschappelijk vastgoedeigenaren opgelet (vervolg): gewijzigde voorwaarden subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) en derde tranche
27 March 2024

In een eerdere publicatie (uit mei 2023) schreven wij over de (oude) subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA), de openstelling van een tweede tranche, het voornemen tot wijziging van de regeling en de reactie op de in dat verband gehouden consultatie. Inmiddels is de subsidieregeling gewijzigd en is een derde tranche aangekondigd.

In deze bijdrage zal eerst kort worden ingegaan op wat de DUMAVA ook alweer inhoudt. Daarna volgt een toelichting op de gewijzigde voorwaarden en de openstelling van de derde tranche.

De subsidieregeling DUMAVA – wat is het?
Uit het Nederlands Klimaatakkoord volgt de opgave om de CO2-uitstoot in Nederland in 2030 met 49% terug te dringen ten opzichte van 1990 en in 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen met 95% zijn afgenomen. In dat verband is (ook) de verduurzaming van de gebouwde omgeving cruciaal. Daarom wordt in het Nederlands Klimaatakkoord aan maatschappelijk vastgoedeigenaren de oproep gedaan om hun bijdrage te leveren. Om dit te stimuleren is in 2022 de subsidieregeling DUMAVA in het leven geroepen.

DUMAVA is gericht op vastgoed dat in eigendom is van maatschappelijke instellingen binnen de volgende sectoren: decentrale overheid, onderwijs, zorg, cultuur, niet-woonhuis Rijksmonumenten, religieuze instellingen, veiligheidsregio’s en overige gebouwen met een publieksfunctie.

Via DUMAVA kunnen maatschappelijk vastgoedeigenaren tegemoet worden gekomen in kosten die zij maken voor verduurzamingsmaatregelen of integrale verduurzamingsprojecten. Maatregelen die in aanmerking komen voor compensatie onder DUMAVA zijn bijvoorbeeld het aanbrengen van warmtepompen of zonnepanelen, het van beplanting voorzien van gevels, daken of muren van gebouwen en het verbeteren van energieprestaties van gebouwen.

In 2022 is onder de eerste tranche van DUMAVA reeds 150 miljoen euro toegewezen. Vervolgens is onder een tweede tranche, die in september 2023 werd opengesteld, nog eens 190 miljoen euro toegekend.

Gewijzigde voorwaarden
Op 23 februari 2024 zijn de gewijzigde voorwaarden van DUMAVA gepubliceerd, waaruit volgt dat onder andere de systematiek van DUMAVA – ten opzichte van de vorige twee subsidierondes – op verschillende punten is gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn hieronder opgenomen:

  1. Aanvragers kunnen een subsidie aanvragen voor een integraal verduurzamingsproject of voor het uitvoeren van 1, 2 of (maximaal) 3 losse verduurzamingsmaatregelen;
  2. Van de derde tranche, die in totaal 237,5 miljoen euro bedraagt, is 70% (166,25 miljoen euro) bestemd voor integrale verduurzamingsprojecten en 30% (71,25 miljoen euro) voor losse maatregelen;
  3. Voor losse maatregelen bedraagt de subsidie 20% van de projectkosten (in plaats van 30% onder de vorige subsidierondes) en geldt dat de subsidiebedragen minimaal 5.000 euro en maximaal 1,5 miljoen euro zijn;
  4. Voor integrale verduurzamingstrajecten – waarbij tenminste 3 labelsprongen worden gemaakt en minstens naar label B wordt gerenoveerd – bedraagt de subsidie 30% van de projectkosten. Indien een integraal verduurzamingsproject tot een hoge energieprestatie (niveau Renovatiestandaard) leidt, kan meer subsidie worden verkregen, te weten maximaal 40% van de kosten;
  5. De subsidie voor energieadviezen is verlaagd van 50% naar het subsidiepercentage dat een aanvrager kan krijgen voor projectkosten (20%, 30% of 40%);
  6. Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag is verlaagd van 2,5 miljoen euro naar 1,5 miljoen euro per aanvrager, waardoor meer aanvragers kunnen worden geholpen; en
  7. De DUMAVA-maatregelenlijst is aangescherpt.

Uit de toelichting bij de gewijzigde voorwaarden volgt dat het lagere subsidiepercentage voor losse maatregelen en het hogere subsidiepercentage voor integrale duurzaamheidsprojecten, vooral bedoeld zijn om eigenaren te stimuleren om grotere duurzaamheidsstappen te maken. Verder wordt beoogd te verduurzamen naar een zeer hoog energieprestatieniveau en het tempo van de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed te verhogen, zodat de DUMAVA meer in lijn wordt gebracht met de nationale en Europese doelstellingen.

De verlaging van het maximum subsidiebedrag van 2,5 naar 1,5 miljoen euro moet er daarnaast voor zorgen dat een groter aantal aanvragers subsidie ontvangt onder DUMAVA.

Derde tranche en aanvraagproces
Op 3 juni 2024 om 09:00 uur opent de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) het loket voor de derde tranche van DUMAVA, waarvan het subsidieplafond is vastgesteld op 237,5 miljoen euro. Daarbij geldt dat aanvragers vanaf 20 mei 2024 via de website van RVO alvast een conceptaanvraag kunnen aanmaken.

Wees er op tijd bij, want bij de eerste twee tranches werd het subsidieplafond binnen een dag bereikt!

Uit de regeling (artikel 11 onderdeel f juncto artikel 3 lid 2) volgt verder dat alleen subsidie wordt verstrekt voor verduurzamingsmaatregelen of integrale verduurzamingsprojecten die aanvangen vanaf 18 september 2023, met uitzondering voor advieskosten (zoals bedoel in artikel 8 onderdeel b en artikel 15 onderdeel b). Op zijn website waarschuwt RVO echter voor het risico dat subsidieverstrekking wordt geweigerd als een verduurzamingsactiviteit van start gaat of een contract met een aannemer wordt getekend voor de indiening van de subsidieaanvraag. Voor vragen over (het voldoen aan de voorwaarden voor) een aanvraag kan rechtstreeks contact worden opgenomen met het RVO via dumava@rvo.nl.

Andere stappen en termijnen in het aanvraagproces zijn opgenomen in het onderstaande (door RVO opgestelde) overzicht.

Bron: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/dumava/aanvraagproces

Terug
Maatschappelijk vastgoedeigenaren opgelet (vervolg): gewijzigde voorwaarden subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) en derde tranche