1 min read
Legal Alert: Wet bestuur en toezicht rechtspersonen
10 November 2020
Op 10 november 2020 is het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) als hamerstuk afgedaan. De Wbtr treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. De nieuwe wet beoogt de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen te verbeteren en de wettelijke regeling voor alle rechtspersonen gelijk te trekken.
De aanleiding voor de Wbtr is onder meer een reeks van incidenten op het gebied van governance in de semipublieke sector. Met de Wbtr wordt de taakstelling van bestuurders en commissarissen van verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen en het daarmee verband houdende aansprakelijkheidsregime in de wet vastgelegd en op onderdelen aangescherpt. Zo wordt het voor curatoren eenvoudiger om bestuurders en commissarissen van een niet-commerciële vereniging en stichting met succes aansprakelijk te stellen in geval van faillissement. Daarnaast beoogt de Wbtr de regelgeving voor bestuurders van rechtspersonen te uniformeren.