1 min read
Bezoldigingsmaxima WNT 2024 bekend
23 August 2023

Vandaag heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de aangepaste bezoldigingsmaxima van de Wet normering topinkomens (WNT) voor 2024 gepubliceerd. Het algemeen bezoldigingsmaximum is voor 2024 vastgesteld op € 233.000 (voor 2023 geldt een maximum van € 223.000). Ook de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking zijn verhoogd ten opzichte van 2023. 

Voor de topfunctionarissen zonder dienstbetrekking (in de praktijk ‘interimmers’ genoemd) is de hoogte van het bezoldigingsmaximum gekoppeld aan de duur van de functievervulling in kalendermaanden. Voor 2024 geldt:

  • voor de eerste zes maanden wordt gerekend met een maximum van € 30.800,- per gewerkte kalendermaand (2023: € 29.500,-);
  • voor de tweede zes maanden wordt gerekend met een maximum van € 23.400,- per gewerkte kalendermaand (2022: € 22.400,-); en
  • voor de eerste twaalf gewerkte kalendermaanden een maximum uurtarief van € 221,- (2023: € 212,-).

In 2024 bedraagt de bezoldigingsnorm voor de topfunctionaris zonder dienstbetrekking in de eerste twaalf gewerkte kalendermaanden dus in totaal maximaal € 325.200,-. Van belang is dat er geen absolute maxima per kalendermaand gelden, zolang de totale bezoldiging lager is dan de som van de normbedragen over de gewerkte maanden. Betaling van bijvoorbeeld twaalf keer € 27.100,- is toegestaan, omdat daarmee de totale norm over twaalf maanden van € 325.200,- niet wordt overschreden. Na twaalf maanden functievervulling zonder dienstbetrekking is het bezoldigingsmaximum van toepassing zoals dit geldt voor topfunctionarissen met een dienstbetrekking.

Voor de vaststelling van het aantal gewerkte maanden telt iedere kalendermaand mee waarin de topfunctionaris zonder dienstbetrekking gewerkt heeft, ook indien de topfunctionaris slechts één dag in een betreffende maand heeft gewerkt. Kalendermaanden waarin de topfunctionaris niet heeft gewerkt, tellen niet mee. Op het moment dat de topfunctionaris meer dan zes maanden niet heeft gewerkt bij de betreffende WNT-instelling, is de hiervoor geschetste WNT interim-regeling opnieuw op de topfunctionaris zonder dienstbetrekking van toepassing. 

De sectorale regelingen voor 2024 in de sectoren zorg, zorgverzekeraars, onderwijs, woningcorporaties, ontwikkelingssamenwerking en in de cultuursector worden uiterlijk in november 2023 vastgesteld.

Wilt u meer weten over de WNT? Neem dan contact op met Willemien Bischot of Lieke Bartelsman.