1 min read
Wtza aangenomen door Tweede Kamer: uitbreiding meldplicht alle (nieuwe) zorgaanbieders
17 February 2020

De Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) is samen met de Aanpassingswet Wtza op 11 februari 2020 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De wetsvoorstellen werden in september 2017 ingediend. De Wtza vervangt de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) en draagt er onder andere aan bij dat de Inspectie voor Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) eerder zicht krijgt op zorgaanbieders op de markt.

Uitbreiding meldplicht

Het wetsvoorstel voorziet in een meldplicht voor alle (nieuwe) zorgaanbieders als bedoeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Doel van deze meldplicht is tweeledig:

(i) effectiever vormgeven van risicotoezicht op nieuwe zorgaanbieders en
(ii) waarborgen dat nieuwe zorgaanbieders vooraf kennis nemen van de eisen die gelden vanaf het moment waarop zij zorg gaan verlenen.

Tegelijk met de wetsvoorstellen is onder andere een amendement aangenomen dat de meldplicht uitbreidt naar reeds bestaande zorgaanbieders, waaronder ook onderaannemers; dit brengt mee dat de IGJ zicht heeft op alle aanbieders op de zorgmarkt. Het amendement voorziet echter ook in de mogelijkheid dat bepaalde aanbieders van de meldplicht kunnen worden uitgesloten via lagere wetgeving.

Toezicht op onderaannemers

Op 10 februari 2020 schreef minister De Jonge een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de plenaire behandeling van Wtza en Aanpassingswet Wtza – waarin de minister heeft toegezegd na te gaan of de IGJ iets tekortkomt in toezicht op onderaannemers; zij houdt toezicht op grond van onder andere de Wkkgz.

In de Wkkgz wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofd- en onderaannemers. In de brief stelt de minister dat hoofdaannemers verantwoordelijk zijn en blijven voor de kwaliteit van zorg die zij leveren, ook als (een deel van) die zorg door onderaannemers wordt uitgevoerd. Indien de hoofdaannemer zorg heeft uitbesteed aan een onderaannemer, spreekt de IGJ primair de hoofdaannemer aan. Volgens de minister heeft de IGJ aangegeven momenteel voldoende mogelijkheden te hebben om haar toezichthoudende taak uit te voeren. Om die reden ziet de minister vooralsnog geen aanleiding om de directe werking van de Wkkgz uit te breiden naar onderaannemers.

De IGJ heeft daarmee onderaannemers op grond van de Wtza wel in het vizier, maar zal primair hoofdaannemers aanspreken op verantwoordelijkheid voor goede en veilige zorg in het kader van de Wkkgz.

Vernieuwde vergunningsprocedure

Naast de meldplicht introduceert het wetsvoorstel een vernieuwde vergunningsprocedure. Deze vergunning moet worden aangevraagd door een instelling die:

  • medisch specialistische zorg verleent of doet verlenen of;
  • zorg of een andere dienst als omschreven bij of krachtens de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Zorgverzekeringswet (Zvw) verleent of doet verlenen met meer dan 10 zorgverleners.

Vervolg

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaat op 18 februari 2020 in bespreking over de procedure van de wetsvoorstellen. In die bespreking wordt bepaald op welke manier het voorbereidend onderzoek plaatsvindt en hoe de verdere voorbereiding zal verlopen.

Neem voor vragen over de Wtza contact op met Dimitri van Hoewijk of Kim Hogeman.