1 min read
Per 1 januari 2024 één nieuw procesreglement voor ALLE civiele kort gedingen (handel/familie én kanton)
2 January 2024

Op 29 december 2023 is in de Staatscourant (nr. 32446) een nieuw samengevoegd en geharmoniseerd procesreglement voor civiele kort gedingen bij de afdeling handel/familie en de afdeling kanton gepubliceerd (zie ook bijlage). In het nieuwe procesreglement zijn de werkprocessen bij de verschillende afdelingen zo veel mogelijk geharmoniseerd.

Het nieuwe reglement is van toepassing op alle kort gedingen waarvan de aanvraag wordt ingediend na 1 januari 2024. Het is tevens van toepassing op proceshandelingen in op dat moment lopende procedures, die na 1 januari 2024 nog worden verricht.

Dit zijn de meest in het oog springende wijzigingen:

  •  stukken worden voortaan in enkelvoud ingediend, tenzij de griffier anders bepaalt (art. 3.12);
  • een  afschrift van de betekende dagvaarding met bijbehorende producties moet nu zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk drie werkdagen voorafgaand aan de mondeling behandeling worden ingediend (art. 5.3). Ook hier geldt dat de griffier anders kan bepalen. Voor overige stukken geldt nog steeds het uitgangspunt dat deze zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 24 uur (één werkdag) voor de mondelinge behandeling moeten worden ingediend (art. 3.18);
  • het begrip “pro forma aanhouding” bestaat niet meer. Wel blijft die mogelijkheid materieel bestaan (zie hiervoor art. 10.10).

Download hier de bijlage.