1 min read
Nieuwe maximumuurtarieven voor dienstverlening zorgprofessionals aan farmaceutische industrie per 1 januari 2023
2 January 2023

De Stichting Code Geneesmiddelenreclame (“CGR”) heeft nieuwe maximumuurtarieven vastgesteld voor de vergoeding van diensten verleend door zorgprofessionals aan farmaceutische bedrijven. De verhoogde tarieven gelden vanaf 1 januari 2023. De uurtarieven dienen ter invulling van het vereiste dat de beloning van zorgprofessionals voor verleende diensten ‘in redelijke verhouding’ moet staan tot de geleverde prestatie. Als sprake is van een ‘redelijke beloning’ – en ook is voldaan aan de overige voorwaarden die uit de wet en de Gedragscode Geneesmiddelenreclame van de CGR (de “Gedragscode”) voortvloeien – levert de beloning geen strijdigheid op met het verbod op gunstbetoon.

Het verbod op gunstbetoon

Het verbod op gunstbetoon heeft betrekking op financiële relaties tussen farmaceutische bedrijven en (o.a.) zorgverleners die betrokken zijn bij het voorschrijven, gebruiken of ter hand stellen van geneesmiddelen. Het verbod staat in de weg aan het in het vooruitzicht stellen, aanbieden of toekennen van geld (of op geld waardeerbare diensten/goederen) met het kennelijke doel het voorschrijven, ter hand stellen of gebruiken van een geneesmiddel te bevorderen, tenzij een beroep kan worden gedaan op een van de uitzonderingsgronden. Het verbod is wettelijk verankerd (in de Geneesmiddelenwet) en daarnaast ook uitgewerkt in de (zelfregulerende) Gedragscode.

Uitzondering: dienstverlening

De wet en de Gedragscode voorzien in verschillende uitzonderingen op het verbod op gunstbetoon. Een daarvan heeft betrekking op de beloning van zorgprofessionals voor dienstverlening ten behoeve van farmaceutische bedrijven. Als de beloning ‘in redelijke verhouding’ staat tot de diensten die worden geleverd, levert deze geen strijdigheid op met het verbod op gunstbetoon. In de toelichting bij de Gedragscode is dit redelijkheidsvereiste nader uitgewerkt en zijn voor verschillende ‘categorieën’ zorgprofessionals maximumuurtarieven vastgelegd die gehanteerd mogen worden. De maximumtarieven worden jaarlijks door de CGR geïndexeerd.

Vanaf 1 januari 2023 gelden de volgende tarieven:

Categorie Maximumuurtarief (in EUR)
Hoogleraar 267
Universitair + geneeskundige vervolgopleiding > 3 jaar 187
Universitair + geneeskundige vervolgopleiding ≤ 3 jaar 133
Universitair/master zonder geneeskundige vervolgopleiding 100
HBO/bachelor 100
Overig 87

Zie hierover ook deze nieuwsbrief van de CGR. De volledige Gedragscode Geneesmiddelenreclame vindt u hier.

Wilt u meer weten over het verbod op gunstbetoon? Neem dan contact op met Dimitri van Hoewijk of Marieke Bettelheim.