1 min read
Minister aan de slag met Nationale Agenda MedTech
31 May 2019

Medische technologie – MedTech – krijgt een steeds grotere rol in de zorg. Dat biedt kansen voor de kwaliteit en doelmatigheid van zorg en kan bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken, zoals het personeelstekort in de zorg en de stijgende zorgkosten. Minister Bruins vindt dat de deze kansen beter moeten worden benut en ziet een belangrijke rol weggelegd voor de overheid.

Deze rol van de overheid zou volgens de minister moeten liggen in het stellen van de juiste regelgevende en financiële kaders om tot doelmatige inzet te komen en in het samenbrengen van partijen, het stimuleren van onderzoek naar de (kosten)effectiviteit en het helpen implementeren en opschalen van goede voorbeelden. Het doel is een systeem in te richten waardoor de juiste slimme MedTech oplossingen beschikbaar komen. De initiatieven die niet bijdragen aan de kwaliteit, toegankelijkheid of doelmatigheid van de zorg moeten vroegtijdig uit dit systeem worden gefilterd, zodat ondoelmatige inzet van technologie wordt voorkomen.

Op dit moment wordt MedTech vanuit de overheid gefragmenteerd in verschillende programma’s, akkoorden en actieplannen geadresseerd. De minister kiest nu voor een proactieve en samenhangende benadering en kondigt acties aan op de volgende thema’s: 

  • Een evenwichtige markt
  • Zorg en ondersteuning op de juiste plek met MedTech
  • Het juiste hulpmiddel bij de juiste patiënt
  • Eenvoudig toegang tot een hulpmiddel

De minister zal de acties samen met belanghebbenden verder uitwerken in de vorm van een Nationale Agenda MedTech voor 2020 tot en met 2024.

Een evenwichtige markt

Doel van de minister is een markt te bereiken met een optimale balans tussen een gezond onderzoeks- en innovatieklimaat, een transparant markttoelatingssysteem voor veilige en effectieve MedTech producten en gezonde concurrentie. Dit wordt volgens de minister bereikt door onder meer de nieuwe Europese regelgeving voor medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostica (MDR en IVDR) te implementeren, zodat onduidelijkheden rondom de wettelijke vereisten voor markttoelating zo veel mogelijk worden weggenomen.Daarnaast beoogt de minister een vroege dialoog tussen de betrokken partijen stimuleren door onder andere (financiële) ondersteuning van het Health Innovation Initiative (Hii) Holland, een samenwerkingsinitiatief in wording tussen umc’s en andere relevante stakeholders. Ook wil de minister beter inzicht geven in de MedTech die op de markt verschijnt door horizonscanning op te zetten in internationaal verband.

Zorg en ondersteuning op de juiste plek met MedTech

De minister beoogt met behulp van MedTech zorg en ondersteuning rondom de behoeften van mensen te organiseren: thuis waar het kan, elders waar het moet. De minister wil bevorderen dat met een meer integrale blik naar de (kosten) effectiviteit van MedTech wordt gekeken. Op dit moment worden vaak alleen de kosten van het medisch hulpmiddel zelf meegenomen en een integrale benadering zou tot andere keuzes kunnen leiden.Daarnaast zijn actiepunten het stimuleren van technologie thuis of dichtbij huis door onder andere goede praktijkvoorbeelden op te schalen, en het laten uitvoeren van onderzoek om veilige toepassing van MedTech in de thuisomgeving te vergroten.

Het juiste hulpmiddel bij de juiste patiënt

Met het derde thema wil de minister bereiken dat mensen in de toekomst kunnen rekenen op adequate en veilige zorg en ondersteuning met medische hulpmiddelen die bij hun behoefte past. Eenvoudig en goedkoop waar kan, complex en duur waar nodig en gericht op maatwerk voor de patiënt. Dit kan worden bereikt door:

  • het Bestuurlijk Overleg Hulpmiddelen – een overleg gericht op afspraken tussen partijen over het functioneringsgericht voorschrijven van medische hulpmiddelen door middel van kwaliteitsstandaarden – uit te breiden met andere categorieën hulpmiddelen,
  • betere informatievoorziening te organiseren voor zowel de voorschrijver als eindgebruiker van medische hulpmiddelen, zodat wordt gefaciliteerd dat gezamenlijk beslissingen worden gemaakt over het juiste hulpmiddel bij de juiste patiënt, en
  • voortzetting en intensivering van het programma Goed Gebruik Hulpmiddelen dat is gericht op onderzoek naar verbetering van de effectiviteit en betaalbaarheid van de extramurale hulpmiddelenzorg. 

Eenvoudig toegang tot medische hulpmiddelen

De minister wil tot slot de toegang tot medische hulpmiddelen voor patiënten vereenvoudigen. De toegang wordt in de huidige situatie vaak als complex ervaren doordat mensen bij de aanspraak en vergoeding van hun hulpmiddel vaak te maken hebben met meerdere wettelijke regelingen (Wmo 2015, Zvw, Wlz of Wia). Dit geeft onduidelijkheid en meer administratieve lasten. Actiepunt is daarom lastenvermindering en cliëntondersteuning. Naar aanleiding van een onderzoek in het kader van het programma (Ont)regel de zorg is daarvoor een veranderagenda opgesteld met als belangrijke aspecten betere samenwerkingsafspraken en het duidelijker beleggen van eigenaarschap. De minister ondersteunt implementatie van deze veranderagenda. Naast het verminderen van de lasten, moet een meer logische en uitvoerbare indeling van de vergoedingsregelingen voor hulpmiddelen worden verkend om te komen tot meer logica in de aanspraak en vergoeding van MedTech.

Nationale Agenda MedTech 2020-2024

De door de minister geschetste visie op MedTech geeft het kader waarmee de minister de komende tijd aan gaat om samen met veldpartijen te komen tot een Nationale Agenda MedTech voor 2020-2024. De minister streeft ernaar in 2020 de agenda voor de komende vier jaar gereed te hebben en een doorkijk te kunnen geven naar de jaren erna.

U leest de brief van de minister via deze link.