1 min read
Meldingsplicht op grond van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU per 1 maart van kracht (WagwEU)
25 March 2020

Op 1 maart jl. is de meldingsplicht op grond van de WagwEU in werking getreden. De meldingsplicht is het sluitstuk van de reeds bestaande verplichtingen voor werkgevers op grond van de WagwEU. De meldingsplicht houdt in dat buitenlandse dienstverrichters melding moeten maken van werknemers die in Nederland tijdelijk worden gedetacheerd. De meldingsplicht geldt óók voor bepaalde categorieën zelfstandigen en heeft betrekking op opdrachten die na 1 maart 2020 beginnen.

Doel en reikwijdte

Het doel van de meldingsplicht is om inzicht te krijgen in het aantal detacheringen. Toezicht en handhaving op de naleving van “harde kern” arbeidsvoorwaarden- en omstandigheden worden daarmee vergemakkelijkt. De meldingsplicht rust op de dienstverrichter die vanuit een andere EU-lidstaat zijn werknemer ter beschikking stelt om tijdelijk arbeid te verrichten in Nederland. Het gaat hierbij om transnationale dienstverrichting, waaronder wordt verstaan contracting (inclusief onder-aanneming), uitzendarbeid én intra-concernuitlening. Dienstverrichters op het terrein van bepaalde categorieën vervoer en dienstverrichters die incidentele arbeid verrichten, zijn uitgezonderd van de meldingsplicht. Let op: voor dienstverrichters kan bij detacheringen naar Nederland een inhoudingsplicht voor de Nederlandse loonheffingen gelden. Een dergelijke inhoudingsplicht is mede afhankelijk van de duur van de detachering en de mate waarin de dienstontvanger leiding en toezicht heeft over de gedetacheerde werknemer. Door deze meldingsplicht zal de Belastingdienst eveneens meer inzicht krijgen in de situaties waarbij de inhoudingsplicht van toepassing is. Voor zover de (buitenlandse) dienstverrichters niet voldoen aan deze mogelijke inhoudingsplicht kan de dienstontvanger door de Belastingdienst aansprakelijk worden gesteld voor de loonheffingen die niet door de dienstverrichter zijn afgedragen.

De meldingsplicht in een notendop

Dienstverrichters moeten bij het Nederlandse online meldloket gegevens over de werkzaamheden én over de gedetacheerde werknemer melden. De dienstverrichter heeft ook de verplichting om een afschrift van de melding aan de dienstontvanger te verstrekken. Dit afschrift moet vervolgens door de dienstontvanger worden gecontroleerd. Zowel aan de meldingsplicht als aan de controleplicht moet uiterlijk vóór de aanvang van de werkzaamheden zijn voldaan.  Indien de dienstverrichter of de zelfstandige geen melding heeft gemaakt kan er een boete opgelegd worden van minimaal EUR 1.500 respectievelijk EUR 750. Ook de dienstontvanger kan voor een bedrag van EUR 1.500 beboet worden indien hij niet aan zijn controleplicht heeft voldaan. Kleine ondernemers en zelfstandigen die onder andere vlakbij de Nederlandse grens zijn gevestigd, kunnen volstaan met een melding die voor één jaar geldig is (de zogeheten één-jaarsmelding).

Beperkte meldingsplicht voor zelfstandigen

Voor zelfstandigen geldt de meldingsplicht in het geval van dienstverrichting al dan niet via een tussenpersoon. Anders dan dienstverrichters moeten zelfstandigen minder gegevens verstrekken bij hun melding. Daarnaast geldt de meldingsplicht ook niet voor alle zelfstandigen, maar voor bepaalde aangewezen categorieën.

Voor meer informatie over de meldingsplicht kunt u contact opnemen met Cara Pronk en Morad el Houari.